ledelse

Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret og til det å utøve ledelse.

Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger og skape oppslutning om disse beslutningene blant folk i organisasjonen. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner, og det er vanlig å referere til topp-, mellom- og førstelinjeledelse.

Ledelse kan defineres på ulike måter, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats. Lederrollen innebærer noe mer enn det å være administrator, det handler også om å fronte organisasjonen, føre an og ta initiativ i møte med omgivelser som stadig endrer seg.

Begrepet ledelse har utviklet seg og vokst i utbredelse ved siden av utviklingen av moderne forretningsvirksomhet. Ledelse som fenomen har etter hvert også blitt gjenstand for utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet.

Ulike teorier om ledelse

Det finnes en rekke teorier om hvordan ledelse bør forstås og om hvordan ledelse påvirker mennesker i organisasjoner. Det er vanlig å dele teorier om ledelse inn i:

  • Lederegenskapsteorier, der lederens egenskaper i form av personlighetstrekk, intelligens eller motivasjon er avgjørende. Dette er en tradisjonell forståelse av lederskap, og den eldste teorien er den såkalte «great man»-teorien, eller «teorien om den store mann», som går ut på at noen er naturlige ledere uavhengig av situasjon.

  • Lederatferdsteorier, som vektlegger atferd framfor egenskaper. Her er man opptatt av lederstil, måten lederen opptrer på og hva som vektlegges mest i utøvelsen av ledelse, for eksempel om det er relasjoner eller oppgaveutførelse.

  • Samspillsteorier, også kalt situasjonsbestemte teorier, der ledelse forstås som et samspill mellom person og situasjon.

Transformasjonsledelse, karismatisk ledelse og kvalitetsledelse er begreper man ofte møter i nyere ledelsesteori. Det kan diskuteres hvorvidt disse teoriene passer inn under kategoriene ovenfor, eller om det er helt nye måter å tenke ledelse på.

Lederutvikling handler om å styrke lederes kunnskaper og ferdigheter, men også om å fremme lederes personlige utvikling og forståelse av hvordan de selv fungerer i rollen som leder. Lederutvikling er blitt et stort markedsområde med et bredt spekter av kurs og tilnærminger, som reflekterer ulike forståelser av hva som er viktig i utøvelse av lederskap. For eksempel vil noen fremheve ledelsesutvikling framfor lederutvikling dersom samspillet mellom leder og resten av organisasjonen står i sentrum.

Tverrkulturell ledelsesforskning er et eget felt innenfor ledelsesfaget, der man blant annet ser på hvordan ulike ledelsesformer fungerer på tvers av geografiske og kulturelle skillelinjer.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Brochs-Haukedal, W. (2010). Arbeids- og lederpsykologi. 8. utg. Oslo: Cappelen Damm AS.
  • Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg