ledelse

Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret, og til det å utøve ledelse.

Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger, samle folk i organisasjonen om avgjørelser og mål, og ikke minst ta ansvar for både resultater og hendelser i og rundt virksomheten. Ledelse utføres på ulike nivåer i organisasjoner, og det er vanlig å referere til topp-, mellom- og førstelinjeledelse.

Ledelse kan defineres på ulike måter, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats. Lederrollen innebærer langt mer enn det å være administrator, den handler også om å fronte organisasjonen utad, motivere medarbeidere og ta initiativ i møte med omgivelser som stadig endrer seg.

Begrepet ledelse har utviklet seg og vokst i utbredelse ved siden av utviklingen av moderne nærings- og organisasjonsliv. Ledelse som fenomen har etter hvert også blitt gjenstand for utstrakt forsknings- og undervisningsvirksomhet.

Ulike teorier om ledelse

Det finnes en rekke teorier om hvordan ledelse bør forstås, og om hvordan ledelse påvirker mennesker i organisasjoner. Det har vært vanlig å dele teorier om ledelse inn i:

  • Lederegenskapsteorier, der lederens egenskaper i form av personlighetstrekk, intelligens eller motivasjon er avgjørende. Dette er en tradisjonell forståelse av lederskap, og den eldste teorien er den såkalte «great man»-teorien, eller «teorien om den store mann», som går ut på at noen er naturlige ledere uavhengig av situasjon.

  • Lederatferdsteorier, som vektlegger atferd framfor egenskaper. Her er man opptatt av lederstil, måten lederen opptrer på, og hva som vektlegges mest i utøvelsen av ledelse, for eksempel om det er relasjoner, endring, verdier eller oppgaveutførelse.

  • Samspillsteorier, også kalt situasjonsbestemte teorier, der ledelse forstås som et samspill mellom person og situasjon.

Transformasjonsledelse, transaksjonsledelse, karismatisk ledelse, endringsledelse, relasjonsledelse og kvalitetsledelse er blant begrepene man ofte møter i ledelsesteori. Et relevant tema er også kvaliteten på relasjonen mellom leder og medarbeider, ofte kalt LMX fra engelsk Leader-Member Exchange. Ledelse kan sies å virke gjennom denne relasjonen og slik skape ulike effekter avhengig av kvaliteten og egenskapene ved relasjonen.

I teorier om distribuert ledelse eller delt lederskap ser man ledelse mer som noe som deles og foregår mellom flere mennesker i en organisasjon. Her vektlegges ansvarliggjøring og involvering, og det blir relevant å se på prosesser og strukturer som legger til rette for kunnskapsdeling og deltakelse.

Begreper som avstandsledelse, virtuell ledelse og fjernledelse har blitt særlig aktuelle i et arbeidsliv der folk stadig oftere jobber sammen fra ulike fysiske steder. Dette temaet vil berøres både av distribuert ledelse og LMX-teori.

Tverrkulturell ledelsesforskning er et eget felt innenfor ledelsesfaget, der man blant annet ser på hvordan ulike ledelsesformer fungerer på tvers av geografiske og kulturelle skillelinjer.

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å styrke lederes kunnskaper og ferdigheter, men også om å fremme lederes personlige utvikling og forståelse av hvordan de selv fungerer i rollen som leder. Lederutvikling er blitt et stort markedsområde med et bredt spekter av kurs og tilnærminger, som reflekterer ulike forståelser av hva som er viktig i utøvelse av lederskap. For eksempel vil noen fremheve ledelsesutvikling framfor lederutvikling dersom samspillet mellom leder og resten av organisasjonen står i sentrum. Ledergruppeutvikling foregår når hele ledergrupper går gjennom en felles læringsprosess for å øke evnen til å fungere godt og effektivt.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Arnulf, J. K. (2012). Hva er ledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Brochs-Haukedal, W. (2010). Arbeids- og lederpsykologi. 8. utg. Oslo: Cappelen Damm AS.
  • Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2009). Psykologi i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Martinsen, Ø.L. (red.) (2019). Perspektiver på ledelse. 5. utg. Oslo: Gyldendal.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg