Kadens, fr. cadence, it. cadenza, melodisk eller harmonisk vending som avslutter en sats, periode, harmonisk progresjon og lignende; i konserter et solistisk avsnitt av virtuos karakter mot slutten av en sats. Før Beethovens tid ble kadensen av komponisten bare antydet med en fermate eller ordet cadenza og utførelsen overlatt til eksekutørens frie improvisasjon.