Forkortelse er en kortform av et ord eller ordforbindelser. Forkortelser av ord hører opprinnelig hjemme i skriftspråket og er noe mindre vanlig i talespråket.

Faktaboks

Uttale
forkˈortelse

Forkortelser har vært vanlig helt fra oldtidens og middelalderens manuskripter, der de betydde en tidsbesparelse for skriverne.

I moderne tid er en del av forkortelsene blitt så vanlige at de nesten aldri opptrer i fullstendig form. Særlig vanlige er forkortelser blitt ved angivelser av mål, vekt, mynt, i vitenskapelige symboler innenfor kjemi, fysikk og matematikk, dessuten ved navn på institusjoner, foreninger, politiske partier med mer.

Forkortelser kan som regel deles i tre kategorier:

  1. Et langt ord kan bli skåret ned til en enkelt stavelse, som i el-(verk) = elektrisitet, lok-(fører) = lokomotiv.
  2. Et initialord er sammensatt av andre ords første bokstav eller stavelse, for eksempel USA = United States of America, Benelux = Belgia, Nederland, Luxembourg.
  3. Et akronym er også laget av begynnelsesbokstavene i flere ord som følger etter hverandre, men det leses som ett ord og ikke som enkeltbokstaver: Nato/NATO, radar, laser.

Den vanligste formen for forkortelser på norsk er at første bokstav representerer hele ordet, men ofte legges flere bokstaver til. I enkelte andre språk gjentas bokstavene for å indikere flertallsform. I norsk er dette sjelden, men det brukes i enkelte sammenhenger. For eksempel i sidehenvisninger, hvor s. 6ff betyr side 6 og minst to etterfølgende sider, mens s. 6f eller s. 6 flg. betyr side 6 og følgende side. De kongelige tiltaleformene «Deres majestet» og «Hans/hennes kongelige høyhet» forkortes HM og HKH. Det norske kongeparet omtales av hoffet som DDMM («Deres majesteter») og kronprinsparet som DDKKHH («Deres kongelige høyheter»).

Skrivemåte

På norsk anbefaler Språkrådet at man som hovedregel skal bruke punktum etter forkortelser. Det skal ikke være punktum i initialord (NRK) og forkortelser for mynt (kr), mål (cm) og vekt (kg).

I sammensetninger får forkortelser bindestrek (tv-program). I genitiv får initialord liten s (NRKs). Forbokstavord leses og bøyes som vanlige ord, og sammensetninger gjøres på samme måte som for vanlige ord (aidsepidemi, hivsmitte, natoland/Nato-land/NATO-land).

Uttale

Ved forkortelser på to bokstaver er det skjedd en uttaleendring i norsk, slik at for eksempel UB (Universitetsbiblioteket) og LO (Landsorganisasjonen), som før ble uttalt med likt trykk på begge bokstaver, nå har fått trykk på første stavelse og tostavelses tonelag. Dette kan skyldes innflytelse fra svensk, men kan også komme av at slike forkortelser ofte forekommer i sammensetninger som favoriserer den nyere uttalen, for eksempel TV-program, FM-bølge. Den tidligere uttalen er bevart i OK og WC.

Vanlige forkortelser

Forkortelse Betydning
a.D. eller AD anno Domini (i det Herrens år, det vil si etter Kristi fødsel)
adm. administrerende
adr. adresse
adv. advokat
AKP Arbeidernes kommunistparti
a.l. austlig lengde
AL andelslag, partslag
ang. angående
a.m. ante meridiem (før middag)
ANS ansvarlig selskap
Ap Arbeiderpartiet
apr. april
AS aksjeselskap
ASA allmennaksjeselskap
ass. assistent, assisterende/assisterande
aug. august
aut. autorisert
avd. avdeling
avst. avstytting (forkorting)
b bit
B byte
bd. bind
bet. betalt
bl.a. blant annet, blant andre
bm. bokmål
BNP bruttonasjonalprodukt
bnr. bruksnummer
bto. brutto
ºC grader celsius
c centi- (hundredel)
ca. cirka
cal kalori(er)/kalori(ar)
cand. candidata, candidatus (kandidat som har tatt eksamen ved universitet eller høgskole, for eksempel cand.jur., cand.med.)
cd eller CD compact disc (kompaktplate)
cd-rom eller CD-ROM compact disc read only memory (multimedieplate)
cf cost and freight (selgeren betaler ombordføring og frakt)
cg centigram
cif cost, insurance and freight (selgeren betaler ombordføring, forsikring og frakt)
cl centiliter
cm centimeter
CT computer tomography (datatomografi)
cv eller CV curriculum vitae (oversikt over utdanning og praksis)
d desi- (tidel)
d døgn
d. død
da deka- (ti)
DA delt ansvar (i firmanavn)
daa dekar (1000 m²)
dB desibel
d.d. dags dato
d.e. den eldre
d.e. det er
dg. dag(er)/dag(ar)
Dep departement (i postadresser)
dept. departement
des. desember
dfm. dommerfullmektig
dg desigram
dir. direktør
disp. dispensasjon, disponent
div. diverse
dl desiliter
dm desimeter
d.m. denne måned
do. ditto
dr. doktor/dokter
dr. doctor, for eksempel i titler: dr.med., dr.philos.
d.s. det (den, de) samme
dss. det (den, de) samme som
dvd eller DVD digital versatile disc (digital videoplate)
dvs. det vil si
d.y. den yngre
d.å. dette år(et)
E europaveg
edb eller EDB elektronisk databehandling, se IT
e.f. etter fullmakt
eg. egentlig
eig. eigentleg
e.Kr. etter Kristus, det samme som evt.
eks. eksempel, eksemplar
ekskl. eksklusive
eksp. ekspedert, ekspedisjon
el. eller
e.l. eller liknende
et. etasje
etab. eller etabl. etablert
etc. et cetera (skriv heller: osv.)
EU Den europeiske unionen
EUR euro (felles valutaenhet innenfor EU)
ev. eventuell, eventuelt
evt. etter vår tidsregning, det samme som e.Kr.
EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
ex.phil. examen philosophicum
ex.fac. examen facultatum
ºF grader fahrenheit
f. følgende side(r)
f. født
feb. februar
f.eks. for eksempel
fhv. forhenværende
fig. figur(lig)
f.k. førstkommende
f.Kr. før Kristus, se fvt.
fl. flere
f.m. forrige måned
FN De forente nasjoner
fob free on board (fritt om bord i avsendingshamn)
f.o.f. først og fremst
f.o.m. fra og med
forf. forfatter
fork. forkorting, forkortet
forts. fortsetter, fortsettelse
fr. fredag
fr. fru, frøken
framh. framhald
FrP Fremskrittspartiet
f.t. for tida
fung. fungerende
fv. fylkesveg
fvt. før vår tidsregning, det samme som f.Kr.
f.ø. for øvrig
f.å. forrige år
g gram
G giga- (milliard)
G grunnbeløpet i folketrygda
g. gang(er)
g. gate/gata
g. / g.m. gift / gift med
GB gigabyte
gl. gammel
gnr. gardsnummer
GT Det gamle testamentet
h hekto- (hundre)
H Høyre
ha hektar
hg hektogram
hhv. henholdsvis
hl hektoliter
hoh. høyde over havet
hr. herr
h.r.adv. høyesterettsadvokat
html eller HTML hyper text markup language (kodespråk for hypertekst)
http eller HTTP hyper text transfer protocol (overføringsprotokoll for hypertekst)
h.v. (etter navn) har vært (nå avgått)
Hz hertz
hå. hundreår(et)
ib. eller ibid. ibidem (samme sted)
i.e. id est (det er)
ifb. i forbindelse med
ift. i forhold til
iht. i henhold til
ikt eller IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi
ill. illustrasjon, illustrert
ing. ingeniør
inkl. inklusive
innb. innbundet/innbunden
innb. innbygger
inst. institutt
ISBN international standard book number (internasjonalt standardboknummer)
ISO International Organization for Standardization (Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen)
ISSN international standard serial number (internasjonalt standardtidsskriftnummer)
istf. i stedet for
it eller IT informasjonsteknologi
jan. januar
jf. jamfør
jnr. journalnummer
jr. eller jun. junior
jur. juridisk, jurae (av jus), for eksempel i tittel: cand.jur. (juridisk kandidat)
k kilo- (tusen)
K kelvin
kap. kapittel
kb kilobit (datauttrykk)
kB kilobyte (datauttrykk)
kg kilogram
kgl.res. kongelig resolusjon
KID kundeidentifikasjon
kJ kilojoule
kl. klasse
kl. klokka
km kilometer
km/t eller km/h eller km/time kilometer i timen
kols eller KOLS kronisk obstruktiv lungesjukdom
kr krone(r)
KrF Kristelig Folkeparti
krm kryddermål
KS kommandittselskap
kst. konstituert
kto. konto
kV kilovolt
kVA kilovoltampere (i kVA = 1000 VA)
kvm kvadratmeter
kW kilowatt
kWh eller kWt kilowattime
l liter
L liter (i teknisk språk)
lab. laboratorium (laben/labben)
lau. laurdag
l.c. loco citato (på nevnte sted)
liks lesbarhetsindeks/lesevanskeindeks
lnr. løpenummer
loc.cit. loco citato (på nevnte sted)
lp eller LP langspillplate
lø. lørdag
m meter
m milli- (tusendel)
M mega- (million)
kvadratmeter
kubikkmeter
ma. mandag
m.a. mellom annet, mellom andre
mag.art. magister artium (akademisk grad)
maks. maksimal(t), maksimum
m.a.o. med andre ord
Mb megabit
MB megabyte
MB motorbåt
MC motorcycle (motorsykkel)
md. måned(er)
MDG Miljøpartiet De Grønne
med. medicinae, for eksempel i tittel: cand.med. (medisinsk kandidat)
mfl. med flere
mg milligram
mht. med hensyn til
MHz megahertz
mill. million(er)
min minutt
ml milliliter
mm millimeter
m.m. med mer
mnd. måned
mob. mobiltelefon
moh. meter over havet
m.o.t. med omsyn til
mrd. milliard(er)
ms matskje
MS motorskip
ms. manuskript
m/s meter per sekund
MT motortankskip
MTB missiltorpedobåt, motortorpedobåt
muh. meter under havet
mv. med videre
mV millivolt
MV megavolt
mva. merverdiavgift
mW milliwatt
MW megawatt
må. måndag
n nano- (milliarddel)
N nord
NB nota bene (merk vel)
n.br. nordlig bredde
ndf. nedenfor
nkr norske kroner, jamfør NOK
NKP Norges Kommunistiske Parti
NN nomen nescio (jeg kjenner ikke navnet)
NO Norge/Noreg (ISOs tobokstavskode)
no. norsk
NOK norske kroner, jamfør nkr
NOU Norges offentlige utredninger
nov. november
nr. nummer
NS Norsk Standard
NT Det nye testamentet
nto. netto
nyno. nynorsk
n.å. neste år(et)
o.a. og annet, og andre
obs. observer
off. offentlig
ofl. og flere
okt. oktober
o.l. og liknende
on. onsdag
org.nr. organisasjonsnummer
osb. og så bortetter
osv. og så videre
ovf. ovenfor/ovanfor
p piko- (billiondel)
p. pagina (side)
p.a. pro anno, per år
Pb. postboks
pc eller PC personal computer (personlig datamaskin)
pd eller PD personlig datamaskin
pga. på grunn av
pharm. pharmaciae, for eksempel i tittel: cand.pharm. (farmasøytisk kandidat)
ph.d. philosophiae doctor (doktorgrad)
philol. philologiae, for eksempel i tittel: cand.philol. (filologisk kandidat)
PIN personal identity number (personlig identitetsnummer)
pkt. punkt(er)
pm eller PM promemoria (til påminning)
p.m. post meridiem (etter middag)
p.m. post mortem (etter døden)
p.p. per prokura (etter fullmakt)
PR public relations (publikumskontakt)
pr. per
ps eller PS postskriptum (etterskrift)
pst. prosent (%)
p.t. for tida (pro tempore)
® registrert varemerke
red. redaksjon, redaktør, redigert av
ref. referanse, referat
reg. register, registrert
rek. rekommandert
RIP eller R.I.P. requiescat in pace (hvil i fred)
rv. riksveg
s eller sek sekund
S sør
s. side(r)
s.d. se denne (dette, disse)
sen. eller sr. senior
sep. september
sign. signatur, signert
siv.ing. sivilingeniør
sj. sjelden
SL salgslag
s.m. samme måned
SN Dei sameinte nasjonane, jamfør FN
Sp Senterpartiet
sp. spalte, spansk
spm. spørsmål
sr. eller sen. senior
ss spiseskei
SS steamship (dampskip)
sst. samme sted
st. stasjon
St. Sankt, Santa, Santo, Saint (hellig)
stk. stykk, stykke(r)/stykk(e)
stp. studiepoeng
stud. studiosa, studiosus (student), for eksempel stud.jur.
su. sundag
s.u. svar utbes
SV Sosialistisk Venstreparti
sø. søndag
s.å. samme år(et)
såk. såkalt
t time
t tonn
T tera-
tab. tabell
t.d. til dømes (for eksempel)
techn. technologiae, for eksempel i tittel: cand.techn. (kandidat i tekniske fag)
temp. temperatur
ti. tirsdag
tidl. tidligere, tidligst
tlf. telefon
to. torsdag
t.o. til orientering
t.o.m. til og med
ts teskje
TS tankskip
tv eller TV televisjon (fjernsyn)
ty. tysdag
ult. ultimo (sist i måneden)
utg. utgave, utgitt, utgiver
V Venstre (partiet)
V vest
V volt
v. veg, vegen
v/ ved
vedr. vedrørende
vgs. videregående skole
vha. ved hjelp av
(vn.) vegen (skriv heller: v.)
vsa. ved siden av
W watt
wc eller WC water closet (vannklosett)
Ø øst
årg. årgang

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg