Stay behind, hemmelig, militær avdeling som skal kunne fungere under fiendtlig okkupasjon. Betegnelsen er særlig brukt om hemmelige grupper med erfaring fra den annen verdenskrig som inngikk i okkupasjonsberedskapen i etterkrigstidens Europa. Som et ledd i etablering av NATOs beredskap ble det i 1949–50 besluttet å bygge ut et Stay behind-nett over hele Europa i tilfelle sovjetisk okkupasjon. I Norge tok forsvarsminister Jens Chr. Hauge initiativ til opprettelsen av slike grupper i 1948. Da hadde allerede etterretningssjef Vilhelm Evang en tid arbeidet med planer om et nettverk av radiostasjoner for samme formål. Et samarbeid mellom Norge, Storbritannia og USA ble etablert omkring 1950, og det ble opprettet en rekke Stay behind-grupper med rent militære oppdrag underlagt Forsvarets etterretningstjeneste. Virksomheten ble organisert i nettverk med oppgaver innenfor etterretning, evakuering av nøkkelpersoner og sabotasje. Det ble også lagt ut hemmelige depoter med våpen og utstyr og anskaffet sambandsmateriell. Omfanget av og eksistensen av Stay behind-gruppene var lenge hemmelig. Betegnelsen Stay behind ble etter hvert endret til Okkupasjonsberedskap. Virksomheten som gjaldt sabotasje, ble nedlagt i 1983, og lagre med våpen og utstyr ble trukket inn.