reintallsreduksjon

Det følger av reindriftsloven § 57, jf. § 60 at distriktsstyrene for de ulike reinbeitedistrikt skal fastsette bruksregler for distriktet. Bruksreglene skal sikre en økologisk bærekraftig utnytting av distriktets beiteressurser. I disse bruksreglene skal det blant annet fastsettes et øvre reintall for den enkelte sommersiida, fastsatt utfra det beitegrunnlaget siidaen disponerer.

Dersom reintallet overstiger det øvre reintallet, skal siidaen utarbeide en reduksjonsplan. Dersom dette ikke gjøres, skal hver siidaandel redusere det overskytende antall forholdsmessig.

Dersom dette ikke følges opp, kan reindriftsstyret eller fylkesmannen gi pålegg om forholdsmessig reintallsreduksjon og ilegge sanksjoner i medhold av reindriftsloven kapittel 11. Slikt pålegg om forholdsmessig reintallsreduksjon er gitt i Vest-Finnmark, hvor det har vært særlig utfordrende å få til overensstemmelse mellom reintall og beitegrunnlag.

Forholdsmessig tvangsreduksjon reiser imidlertid flere ulike problemstillinger knyttet til blant annet vern av eiendom etter Den europeiske menneskerettskonvensjon første tilleggsprotokoll artikkel 1 (EMK P1-1), da en slik sanksjon både rammer utøvere som har fulgt regelverket, og de som ikke har det.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg