Svartskogen-saken (Rt. 2001 s. 1229) mellom staten og grunneierne i bygda Manndalen (Olmáivaggi) i Kåfjord kommune i Nord-Troms, gjaldt spørsmål om hvem som var eier av et 116 km2 stort utmarksområde øverst i Manndalen. Grunneierne hadde anket en dom fra Utmarkskommisjonen av 5. mars 1999. Høyesterett kom enstemmig til at grunneierne i Manndalen hadde erver­vet tvisteområdet gjennom kollektiv bruk i alders tid. Dommen regnes, sammen med Selbu-saken, å utgjøre et paradigmeskifte i sameretten idet Høyesterett i disse sakene vektlegger samisk bruk, og samiske sedvaner i anvendelsen av norsk rett.