Jordbruket i Noreg er sterkt forma av geografien og naturtilhøva i landet. Det er forholdsvis små samanhengande område som eignar seg for jordbruksproduksjon. Det meste ligg langs kysten, langs fjordane og på flatbygdene i innlandet. Av heile landarealet er knapt 3 prosent jordbruksareal, 70 prosent uproduktive område og 20 prosent produktiv skogsmark.Tilhøva for jordbruksdrift varierer mykje mellom landsdelane, ikkje minst lengda på vekstsesongen. Hele artikkelen

Ny artikkel