Ringerike er en kommune i Buskerud fylke som omfatter lavlandet nord og vest for Tyrifjorden, med unntak av den sentrale og ytre delen av halvøya mellom Steinsfjorden og Nordfjorden/Storelva, som tilhører Hole. Til Ringerike hører også området øst for Steinsfjorden (Haugsbygda), samt nordre del av Krokskogen østover til grensen mot Oslo. Lavlandet strekker seg fra Hønefoss, rundt åtte kilometer langs Randselva mot nordøst. Hele artikkelen