Åker, åkerjord, i videste betydning den jord som blir bearbeidet, tilsådd og høstet. Motsatt av skog, naturlig eng og lignende. Åpen åker brukes iblant som betegnelse for det motsatte av eng og beite, som har et mer varig plantedekke. Åker blir også brukt om et avgrenset jordstykke, og om grøden på et slikt jordstykke.