Olaus Petri, svensk politiker og reformator. Han var bror av Laurentius Petri og studerte i Uppsala, Leipzig og Wittenberg (1516–18), stadssekretær i Stockholm og predikant i Storkyrkan 1524, Gustav Vasas kansler 1531–33, dødsdømt men benådet 1540, sogneprest i Stockholm 1543. Fra 1527 utgav han en rekke reformatoriske skrifter, inspirert av tysk humanisme, noe som sterkt bidrog til å stabilisere den lutherske tro i Sverige. En anonymt utgitt innføring i det lutherske syn, Een nyttwgh wnderwijsning, er antagelig forfattet av Olaus Petri. Fra 1527 stammer to hatske, polemiske skrifter rettet mot katolisismen, Swar vppå jtt ochristelighit sendebreff og Swar påå tolf spörsmål. Senere fulgte debattbøker om ekteskapet og klosterlivet samt prekensamlinger (Een lijten Postilla, 1530), liturgiske håndbøker, en ny salmebok (Swenske songer eller wisor, 1536) m.fl. verker. Da den evangeliske striden så ut til å være brakt til ende, førte han sitt forfatterskap over på andre områder og utgav den juridiske Domarereglerna (ca. 1540) og rikshistorien Een swensk Cröneka (trykt 1818). Denne siste er skrevet i den fyndige stil som er typisk for Olaus Petri, ut fra et moralsk siktepunkt og fremfor alt bemerkelsesverdig ved sin kritiske holdning til Gustav Vasa og til den tradisjonelle, patriotiske historieskrivningen. Han var trolig med på å oversette Det nye testamente 1526, og han kan være forfatter av det første bevarte svenske skuespillet, Tobie Comedia (1550), skrevet på knittelvers. Samlade skrifter ble utgitt i 4 bind av B. Hesselman 1914–17; utvalg ved G. T. Westin 1968.