Alnabruterminalen i Oslo er landets største intermodale godsterminal for vei og bane. Terminalen har direkte jernbaneforbindelse med Oslo havn. Av godstrafikk med tog til steder med jernbane i Norge, går ca 70% via Alnabruterminalen. I tilknytning til terminalen har en rekke grossister, speditører, logistikkfirmaer og transportører lokalisert sine virksomheter her. Jernbaneterminalen har i dag en kapasitet på ca. 600.000 TEU. Det er foreslått å doble kapasiteten og modernisere terminalen slik at godsgjennomstrømmingen kan skje raskere og med høyere punktlighet.