I juridisk forstand blir "retten" ofte brukt i betydningen "domstolen".