Madjarer, folk hovedsakelig bosatt i Ungarn; ellers i Romania, Jugoslavia, Slovakia, Ukraina og en del andre land; teller i alt nærmere 16 mill. Språket hører til den ugriske gren av den finsk-ugriske språkgruppe. Spørsmålet om deres urhjem er fortsatt omstridt, men de fleste er enige om at de ved vår tidsregnings begynnelse befant seg ved traktene mellom Volga og Ural, og så ble trengt vestover av andre nomadiske folk. Under ledelse av fyrsten Árpád erobret de i 895–896 sine nåværende bosetningsområder. Når de kalles hungarus (latin), Ungar (tysk), hongrois (fransk), Hungarian (engelsk) osv. på de forskjellige språk, kommer det trolig av navnet på stammeforbundet onogur som ungarerne var med i før landnåmet; andre mener at disse navneformene har sammenheng med folkenavnet huner. Se også Ungarn (befolkning).