Forholdning, i tonal musikk et toneskifte som er forsinket i forhold til akkordskiftet. Forholdningstonen er en akkordfremmed tone, oftest dissonerende, på betont taktdel. Vanligst er kvartforholdningen, hvor kvarten i neste akkord avløses av tersen. Det forekommer også sekund-, septim- og noneforholdninger