Fiskerioppsyn, ekstraordinært politioppsyn som gjennomføres under de store sesongfiskeriene for å påse at fisket foregår i samsvar med gjeldende lover og regler. De første bestemmelsene om oppsyn under torskefiskeriene ble utferdiget på slutten av 1700-tallet. Under lofotfisket er det ansatt egen oppsynssjef. Fiskerioppsynet utføres av Kystvakten, som ble opprettet 1977 som en fortsettelse av det tidligere sjømilitære fiskerioppsyn. Kystvaktens oppgaver blir bestemt av kystvaktloven, og fra 1996 ble Kystvakten styrket med et nytt stående indre kystoppsyn (SIKO). Kystoppsynet disponerer 7 fartøyer (2003).