fiskersamvirket

Artikkelstart

Fiskersamvirket er det organiserte samarbeidet mellom fiskerne for å nå felles økonomiske mål.

Fiskersamvirket har hatt en sterk utvikling i Norge siden 1920-årene, men samvirke mellom fiskere har lange tradisjoner i Norge. For eksempel er lottsystemet en meget gammel institusjon. Der deles utbyttet av fisket mellom båt og bruk og mannskap etter bestemte regler, slik at både kapitalinnsatsen og arbeidsinnsatsen får sin bestemte andel av totalutbyttet. Nå skjer dette etter et oppgjørssystem fastsatt av Norges Fiskarlag for en stor del av fiskeflåten og for havfiskeflåten i henhold til avtaler mellom Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Sjømannsforbund. I de senere år har staten garantert en viss minsteinntekt for lottfiskerne, og ordningen administreres av Garantikassen for fiskere.

En annen meget gammel form for samvirke mellom fiskere er at flere fiskere eier båt og bruk i fellesskap, et forhold som er karakteristisk for strukturen i norsk fiskerinæring.

Det er langs kysten en del mindre samvirkelag for tilvirkning og eksport av fisk og også noen innkjøpssamvirkelag. Et eksempel på andre former for samvirke innen fiskerinæringen er Norsildmel A/L, som omsetter praktisk talt alt fiskemel og all fiskeolje som produseres i Norge. Norsildmel eies og drives i fellesskap av de private fiskemelfabrikkene og fiskerne, representert ved Norges Sildesalgslag og deres fiskemelfabrikker.

Ved siden av disse grunnleggende former for fiskersamvirke er det fiskernes salgsorganisasjoner for omsetning av sin fangst som er det mest fremtredende trekk i utviklingen av fiskersamvirket siden slutten av 1920-årene. Praktisk talt all førstehåndsomsetning av fisk skjer nå gjennom fiskernes egne salgslag, og deres virksomhet er lovbeskyttet.

Fiskernes salgsorganisasjoner

I 1927 dannet sildefiskerne nord for Stad Storsildlaget, og i 1928 ble dette fulgt av fiskerne sør for Stad med Stor- og Vårsildlaget. Til å begynne med arbeidet disse lag uten lovbeskyttelse, men dette fikk de ved provisorisk anordning av 27. desember 1929, som ble avløst av midlertidige lover. De to sildelag ble i 1936 slått sammen til Noregs Sildesalslag.

Den 18. juni 1938 kom en midlertidig lov om omsetning av råfisk (råfiskloven), som ble gjort permanent 14. desember 1951. Ifølge § 2 «kan Kongen bestemme at det skal være forbudt å tilvirke, omsette eller utføre råfisk eller produkter derav, uansett hvor fisken er fanget, dersom råfisken i første hånd ikke er omsatt gjennom eller med godkjenning av en salgsorganisasjon av fiskere hvis vedtekter er godkjent av vedkommende departement». Det er med hjemmel i denne loven at silde- og fiskesalgslagene har fått lovbeskyttelse.

I 1938 ble Norges Råfisklag stiftet etter avstemning blant fiskerne for omsetning av torskefisk og skalldyr på strekningen Sogn og Fjordane–Finnmark. Senere dannet Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane egne lag, og det ble etablert nye salgslag for torskefiskeriene på den øvrige kysten helt til svenskegrensen. Mot slutten av 1980-årene ble flere lag slått sammen både i omsetningen av torskefisk og i sildefiskeriene. I 1989 ble Norges Makrellag (stiftet 1939), Noregs Sildesalslag og Feitsildfiskernes Salgslag (stiftet 1948) slått sammen til Norges Sildesalgslag. Derved var det blitt én salgsorganisasjon for alle pelagiske fiskearter. Oppdrettsfisk ble unntatt fra råfisklovens bestemmelser høsten 1991, da Fiskeoppdretternes Salgslag ble avviklet. I 2004 er det 7 salgslag som omsetter fisk i henhold til råfiskloven. Salgslagene i torskefiskeriene og sildefiskeriene har et felles forum for drøftelser av omsetningsspørsmål i Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd, som ble etablert 1956. Det gis melding til Stortinget om praktiseringen av råfiskloven, blant annet på grunnlag av rapporter fra kontrollører oppnevnt av staten.

Salgsorganisasjoner

Grunnlagt
Torskefiskeriene
Norges Råfisklag, Tromsø 1938
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Ålesund 1945
Vest-Norges Fiskesalslag, Måløy 1988
Rogaland Fiskesalgslag S/L, Stavanger 1947
Skagerakfisk S/L, Kristiansand 1947
Sildefiskeriene
Norges Sildesalgslag, Bergen 1989
Agnomsetning
Fiskernes Agnforsyning S/L, Tromsø 1941

Oversikten omfatter de salgsorganisasjonene som 2005 omsetter fisk i medhold av råfiskloven.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg