Barnehageledelse, handler om barnehagens lederoppgaver. For styrer og pedagogisk leder er disse nedfelt i barnehageloven. Her heter det om styrer at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Også pedagogisk leder må ha utdanning som barnehagelærer.

Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på universitets- og høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, «Rammeplan for barnehagen», gir nærmere beskrivelse av rollene til styrer og pedagogisk leder.

Styrerens oppgaver

Styreren er den som har den formelle daglige ledelsen og ansvaret for arbeidet i barnehagen. Det betyr å ivareta de fire ledelsesfunksjonene: pedagogisk ledelse, administrativ ledelse, personalledelse og utadrettet (strategisk) barnehageledelse.

Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse.

Styreren skal lede og følge opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter. Styreren skal sørge for at hele personalgruppen utvikler sin kompetanse og involveres i det pedagogiske arbeidet. Å utvikle samarbeidet med eier, foreldrene og andre instanser er også en viktig lederoppgave i barnehagen.

Den pedagogiske lederens oppgaver

Den pedagogiske lederen har ansvaret for å iverksette og lede det daglige pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. En viktig oppgave for den pedagogiske lederen er å veilede personalet og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

Hovedoppgavene er slik knyttet opp mot å lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene den pedagogiske lederen er satt til å lede.

Utdanning

Barnehageloven og rammeplanen fastsetter at ledere i barnehagen skal ha utdanning som barnehagelærer eller likeverdig universitet- og høgskoleutdanning. Det er altså ingen krav om lederutdanning for verken styrere eller pedagogiske ledere.

Det er imidlertid i flere utredninger slått fast at godt utdannede ledere er viktig for kvaliteten i barnehagen. På bakgrunn av dette ble det i 2011 satt i gang en lederutdanning for styrere fra Utdanningsdirektoratet: Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager. Målet med utdanningen er at den enkelte styrer skal bli bedre i stand til å utføre lederjobben i den praktiske hverdagen i barnehagen.

Gjennom utdanningen vil styreren få en klarere forståelse av sin lederrolle og få økt styrke til å stå i rollen, dessuten kompetanse og redskaper til å løse de viktigste utfordringene som en styrer vil stå overfor i tiden fremover.

Over tid registreres en betydelig større oppmerksomhet rundt temaet ledelse i barnehagen, særlig knyttet til ansvaret for å utvikle personalets kompetanse og lede virksomheten. Målet er at alle ansatte utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i lov om barnehager, og i rammeplanen.

Det har også etter hvert blitt opprettet mastergrad i barnehageledelse ved en del universitet og høgskoler. Det finnes ikke sikre tall på hvor mange masterutdannede barnehagelærere med ledelse vi har per i dag, men anslaget ligger på rundt 10–15 prosent. Undersøkelser viser imidlertid at svært få av de med masterutdanning har fått utviklet eller tilpasset sine arbeidsoppgaver i barnehagen etter endt masterutdanning.

Styrerrollen – noen utviklingstrekk

Utviklingen av barnehagen som institusjon har vært med på å prege hvordan styrerrollen i barnehagen har utviklet seg, både med tanke på utdanningen til og utformingen av styrerrollen.

Barnehager er en relativt ny institusjon i Norge, og de første barnehagene ble ledet av kvinner som hadde et altomfattende ansvar. Disse ledet sine barnehager i kraft av sin utdanning, faglighet og opparbeidet posisjon.

Svekkelse av styrerrollen

Perioden fra 1970-årene og utover var preget av en tid med verdier som likhet, frihet og demokrati. Forandringen i lederrollen gikk ofte raskere og lenger i barnehagen enn i andre virksomheter, blant annet gjennom påvirkning fra den svenske «Barnstugutredningen», gjennomført i perioden 1968–1975. Utredningens lansering av arbeidslagsprinsippet hadde også innflytelse på norske barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Arbeidslagsprinsippet stod for en relativt sterk fokusering på likhet i fordeling av oppgaver og ansvar i barnehagen, uavhengig av posisjon og utdanning. Dette førte til at det i svært mange barnehager ble utviklet en relativt flat struktur og en utydelig ledelse.

En annen årsak til at styrerrollen ble svekket, var den store ekspansjonen vi fikk i barnehagesektoren. Dette innebar at mange unge og nylig uteksaminerte førskolelærere ble rekruttert til krevende lederoppgaver.

Tydeliggjøring av styrerrollen

Etter hvert vokste det frem et behov hos flere styrere for en tydeligere strukturert virksomhet og en høyere pedagogisk kvalitet. Vektleggingen av målrettet arbeid ble også forsterket ved at barnehagens styre skulle behandle barnehagens årsplan. Årsplanen skulle gi en oversikt over aktivitetene og den pedagogiske virksomheten som barnehagen skulle ha gjennom året. Det ble også lagt vekt på lokalt utviklingsarbeid (LUA), og iverksatt tiltak for å utvikle det pedagogiske fagmiljøet på fylkesplan.

Faglig veiledning overfor barnehagene ble et prioritert område. Lokalt utviklingsarbeid skulle styrke kvaliteten og det systematiske utviklingsarbeidet i barnehagene, blant annet ved å styrke personalets kompetanse.

I forbindelse med ny barnehagelov i 1995 kom det for første gang en forskriftsfestet rammeplan for barnehager. Denne endringen ble fulgt opp av nye rammeplaner for barnehagen både i 2006 og 2017.

Både lov om barnehager og rammeplanene peker mot en tydeligere lederrolle i barnehagen. Disse utviklingstrekkene har gjort at lederrollen gradvis er blitt mer innrettet mot planer, mål, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet. Dette har også ført til en utvikling av lederrollen der styrerne i sterkere grad opptrer som strukturerte og aktive ledere som setter klare mål for virksomheten.

Personalansvar og kompetanseutvikling

Et annet utviklingstrekk er at styrerne i sterkere grad også begynner å se på seg selv som ledere med stort personalansvar. Ikke bare de administrative oppgavene, men oppgaver som daglig motivasjon, konflikthåndtering og kompetanseutvikling blir sentrale oppgaver.

Styrere i barnehagen har også etter hvert fått en viktig rolle for å utvikle hele personalets kompetanse, som grunnlag for å utvikle kvaliteten i barnehagen. Nok et utviklingstrekk er også at denne kompetanseutviklingen primært skal ledes av styreren gjennom prinsippet barnehagebasert kompetanseutvikling.

Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og bevege barnehagen fra individorientert til kollektiv kompetanseutvikling.

Organisasjonsutvikling

Rammeplan for barnehagen i 2006 og 2017 retter også søkelyset mot organisasjonsutvikling og endringsarbeid i barnehagen. Gjennom refleksjon og drøfting og ved målbevisst styring av organisasjonen kan barnehagen endre sine mønstre og hele tiden være i pakt med endringene i barnegruppen, blant foreldrene og personalet, samt med endringer i nærmiljøet og storsamfunnet.

Slik blir styrerne sentrale i arbeidet med å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Et kjennetegn ved barnehagen som en lærende organisasjon er at de ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan man best kan arbeide mot organisasjonens mål. I barnehager som er lærende organisasjoner, stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen.

Utvikling av faglig fellesskap

Personalgruppen som lærende fellesskap styrkes gjennom målrettet arbeid og bevisst metodebruk. Utvikling av en lærende barnehage krever ledelse som setter i gang og fremmer refleksjons- og læringsprosesser blant de ansatte. God ledelse vil være å integrere og utvikle både de teoretiske og erfaringsbaserte kunnskapsformene i personalet. Det kan være utfordrende å utvikle et faglig fellesskap på tvers av grupper med ulik erfaring og faglig bakgrunn. Det krever ledere som er i stand til å skape felles møteplasser for alle ansatte, og det krever en kultur som rommer alle i personalet og der det er plass til faglig uenighet og undring.

Konkurranseledelse og strategisk arbeid

Den sterke utbyggingstakten i barnehagesektoren har også gjort at det har blitt en viss overkapasitet av barnehageplasser. Dette har ført til konkurranse mellom barnehagene for å få fylt opp plassene. Dette fører til at styrerne i barnehagen også må opptre innenfor rammene av konkurranseledelse og strategisk ledelse. Strategisk arbeid handler primært om å sikre barnehagens utvikling og eksistensgrunnlag. Denne strategien inneholder ofte bevisste og klargjorte valg av organisering, driftsform, mål, pedagogikk og metodikk.

En slik tenkning blir nødvendig for at barnehagen skal kunne fremtre som et attraktivt tilbud, det vil si oppnå en attraktiv og sterk posisjon i forhold til andre alternativer. Denne delen av lederrollen betyr også at styreren må ut av barnehagen for å møte makten – makten i form av politikerne, administrasjonen, ordføreren, kommunedirektøren og kanskje også foreldrene i andre sammenhenger enn det tradisjonelle foreldremøtet.

Fremtidige behov

På grunnlag av den skisserte utviklingen av barnehagen som organisasjon er det god grunn til å anta at både behovet for og kravet til ledelse i barnehagen vil øke. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen (2018) sier derfor at det i stadig mindre grad vil gi mening å tenke på ledelse som noe som styreren og delvis den pedagogiske lederen tar seg av.

Barnehagesektoren vil trolig utvikle mer komplekse ledelsesstrukturer der ledelsesfunksjoner ivaretas, fordeles og samordnes på ulike måter i ulike organisasjoner. Den pedagogiske lederen, styreren, et lederteam rundt styreren, eieren sentralt og mellomledere mellom eieren og barnehagen vil kunne settes sammen på ulike måter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Børhaug, Kjetil og Lotsberg, Dag Øyvind (2016): Barnehageleiing i praksis. Samlaget.
  • Gotvassli, Kjell Aage (2019): Boka om ledelse i barnehagen. Universitetsforlaget.
  • Iversen, Wenche Helgesdotter; Ljunggren, Birgitte; Moen, Kari Hoås (2021): Utadrettet barnehageledelse. Universitetsforlaget.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg