Arsenopyritt, (arsenkis) mineral som består av jern, arsen og svovel, FeAsS, og som ofte inneholder kobolt og nikkel. Arsenopyritt er metallisk, sølvhvitt eller grått med et gulaktig skjær. Det er monoklint (pseudorombisk), er sprøtt (hardhet 5,5–6) og har densitet ca. 6 g/cm3. Mineralet forekommer som regel sammen med andre ertser, og blir som biprodukt anvendt til fremstilling av arsenforbindelser. Ledsages ofte av gull på kvartsganger, som da drives pga. gullinnholdet slik som Skellefteåfeltet i Nord-Sverige. Gullførende arsenopyrittganger finnes også i Norge; drift har vært forsøkt i Bindal. Ved Skutterud på Modum forekommer koboltholdig arsenopyritt, danaitt, som ble drevet ut sammen med andre koboltertser. Glaukodot, (Co,Fe)AsS, er kobolt-analogen til arsenopyritt. Mineralet er dessuten strukturelt beslektet med markasitt, FeS2, samt med rekken löllingitt-saffloritt-rammelsbergitt, FeAs2-CoAs2-NiAs2. Arsenolitt (arsenikk, kubisk As2O3) kan dannes som et hvitt belegg på arsenopyritt og andre arsenmineraler som forvitrer i luften. I sjeldnere tilfeller dannes den monokline form av As2O3, claudetitt.