Energirett er reglene som gjelder for produksjon, transport, overføring, fordeling og omsetning av energi. I Norge anses petroleumsrett som et eget rettsområde og inngår dermed ikke i energiretten. Selv om hovedfokus for energirett i Norge er elektrisk energi, omfatter energirett også fjernvarme og vindkraft.I likhet med blant annet sjørett og petroleumsrett går energiretten på tvers av vanlige juridiske faginndelinger; det avgjørende er om de aktuelle reglene gjelder sentrale forhold for energisektoren.Energiretten omfatter dermed elementer av: forvaltningsrett miljørett konkurranserett kontraktsrett erstatningsrett tingsrett vassdragsrett Den viktigste loven innenfor energiretten er energiloven som omfatter produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi, med dens bestemmelser om systemansvaret konsesjoner som anleggskonsesjon, områdekonsesjon, omsetningskonsesjon, utenlandshandelkonsesjon og markedsplasskonsesjon som styringsmekanismer tilknytningsplikt leveringsplikt rasjonering beredskap Andre sentrale lover er vannfallsrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven.Gjennom Norges deltagelse i EØS-samarbeidet får regelverksutviklingen i EU på energiområdet betraktelig betydning, særlig gjennom innføring av regelverk i EUs ulike «pakker» som vedrører energisektoren. Hele artikkelen