Utenrikstjenesteloven er en norsk lov som regulerer organisering og formål for utenrikstjenesten. Den norske utenrikstjenesten består av Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene. Som utenriksstasjon regnes ambassade, konsulær stasjon, fast delegasjon til en internasjonal organisasjon eller annen utenriksrepresentasjon som opprettes av Kongen i statsråd eller departementet.

Faktaboks

Fullt navn
lov om utenrikstjenesten
Kortnavn
utenrikstjenesteloven
Trådt i kraft
01.03.2015
Lovdata-ID
NL/lov/2023-06-16-34

Utenrikstjenesten er en etat som skal ivareta og fremme Norges interesser overfor utlandet, både norske særinteresser og de interesser Norge har felles med andre land. Dette inkluderer også å kunne gi norske statsborgere i utlandet råd, hjelp og beskyttelse overfor utenlandske myndigheter, personer og institusjoner. Utenrikstjenesteloven er en særlov for arbeidsvilkår i utenrikstjenesten. Reglene i utenrikstjenesteloven går foran statsansatteloven for øvrig.

Lovens innhold

Utsendt utenrikstjenesteansatt

Utsendt utenrikstjenesteansatt er en embetsmann utnevnt eller konstituert i departementet eller statsansatt som er fast eller midlertidig ansatt i departementet, og som har stilling ved en utenriksstasjon. Spesialutsending er en utsendt utenrikstjenesteansatt som er finansiert av en annen statlig etat, utsendt for særlige formål ved utenriksstasjon for et bestemt tidsrom og ansatt midlertidig i departementet. Utsendt utenrikstjenesteansatt som har ansvar for fagområder som utenriksstasjonen ivaretar på vegne av annen statlig etat, kan ansettes på åremål.

Utsendt utenrikstjenesteansatt skal være norsk statsborger og er underlagt stasjonssjefen.

Flytteplikt

Flyttepliktig embetsmann, statsansatt eller utsendt utenrikstjenesteansatt har plikt til å motta forflytning til likeverdig eller høyere stilling i departementet eller ved utenriksstasjon, med mindre det i særlige tilfeller blir bestemt noe annet. Fast ansatt arbeidstaker i departementet blir flyttepliktig utenrikstjenesteansatt ved å tiltre stilling av minst ett års sammenhengende varighet ved utenriksstasjon. Når tjenstlige hensyn tilsier det, kan en utsendt utenrikstjenesteansatt hjemkalles og stilles til rådighet for departementet.

Oppgaver som utsendt utenrikstjenesteansatt ikke kan påta seg

En utsendt utenrikstjenesteansatt, annen utsending eller honorær representant har ikke adgang til å motta noe verv av diplomatisk, konsulær eller annen offisiell art av en annen stats regjering eller av internasjonal organisasjon, med mindre departementet samtykker. En utsendt utenrikstjenesteansatt eller annen utsending har ikke adgang til, for egen eller andres regning, å drive noen form for forretningsvirksomhet på tjenestestedet eller i utenriksstasjonens embetsdistrikt.

Historikk

Utenrikstjenesteloven av 2015 regulerer de samme forhold som den forrige utenrikstjenesteloven, fra 2002, men har endringer vedrørende definisjoner av personellgrupper og deres plikter. Loven medførte særlig endringer for de lokalt ansatte, som etter loven av 2015 er arbeidstaker som er ansatt ved utenriksstasjonen. Utenriksstasjonen har myndighet til å ansette, suspendere, si opp og avskjedige lokalt ansatt. I loven presiseres det at saker som gjelder suspensjon, oppsigelse eller avskjed, på forhånd skal forelegges departementet til godkjenning.

En endring av loven fra 2023 presiserer at ambassadør eller generalkonsul er embetsmann, men at dette likevel ikke gjelder honorær generalkonsul. Tittelen «utenrikstjenestemann» ble også endret til den kjønnsnøytrale tittelen «utenrikstjenesteansatt».

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg