Skjøte, i vanlig språkbruk dokument som inneholder en erklæring om overdragelse av fast eiendom eller skip. Et skjøte må tinglyses (registreres) for at overdragelsen skal ha rettsvern mot tidligere eiers kreditorer (utleggstagere og konkursbo) eller godtroende medkontrahent. Underskriften må da være bekreftet av en notarius, lensmann, forliksmann, advokat, autorisert eiendomsmegler eller av to vitterlighetsvitner, og det må bekreftes at utstederen er over 18 år. Ved overdragelse av felles bolig kreves også ektefellens samtykke.