Hogst er å felle trær. Hogstformen, også kalt hogstsystemet, beskriver hvordan man former skogen under hogst, altså hvilke og hvor mange trær man tar ut per arealenhet. Sluttavvirkning, eller slutthogster, er hogst når trærne er hogstmodne. Noen hogster utføres slik at det blir nødvendig med skogplanting for å få opp ny skog med ønsket treslag. I andre hogstformer settes det igjen trær som skal spre frø, såkalt naturlig foryngelse. Hele artikkelen