MgNH4PO4 ·6H2O, en hvit, krystallinsk forbindelse som felles når ammoniumklorid, ammoniakk og natriumfosfat, Na2HPO4, tilsettes løsninger av magnesiumsalter: Mg2+ + NH3 + HPO42− = MgNH4PO4. Fellingen brukes til kvalitativ påvisning av magnesium. Ved glødning dannes magnesiumdi(pyro)fosfat: 2MgNH4PO4 = Mg2P2O7 + 2NH3 + H2O. Reaksjonen ble tidligere brukt til kvantitativ bestemmelse av magnesium og fosforsyre. Magnesiumammoniumfosfat blir brukt i brannhindrende malinger, som gjødningsstoff og for medisinske formål. Forekommer som mineralet struvitt i guano.