UNMOGIP

Kashmir. Pakistanske områder i rødt, indiske i grønt og kinesiske i gult.

Av /Store norske leksikon ※.

Artikkelstart

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) er en av FNs fredsbevarende observatørstyrker. Den ble satt inn i 1949 etter en inngått våpenhvile mellom India og Pakistan i Jammu og Kashmir, med oppdrag å overvåke våpenhvileavtalen.

Faktaboks

Også kjent som

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan

Styrken er den andre fredsbevarende operasjon i FNs historie (etter United Nations Truce Supervision Organization, UNTSO, fra 1948), og er fortsatt virksom. Norge deltok med observatører i UNMOGIP mellom 1949 og 1952; deretter fra 1957 til 1994.

Bakgrunn

UNMOGIP ble satt inn etter den første krigen mellom India og Pakistan. Først ble militære observatører satt inn til støtte for en kommisjon FN sendte til konfliktområdet; deretter, når denne ble avviklet, ble observatørstyrken videreført.

Denne kommisjonen, United Nations Commission for India and Pakistan (UNCIP), ble sendt til området i juli 1948. Den ba først om en militær offiser som rådgiver, men hadde også fullmakt til å etablere en egen observatørstyrke – hvis det ble ansett som nødvendig. UNCIP vurderte snart av så var tilfellet, og UNMOGIP ble opprettet med virkning fra 24. januar 1949.

Konflikten

Konflikten går tilbake til delingen av Britisk India i 1947, i det overveiende muslimske Pakistan og det overveiende hinduistiske India. Det gamle fyrstedømmet Kashmir sto da formelt fritt til å slutte seg til et av landene. Den daværende fyrsten, maharaja Hari Singh, var hindu, mens folkeflertallet var muslimer. Fyrsten var stemt for en selvstendig status, men høsten 1947 rykket stammekrigere fra Pakistan inn i Kashmir til støtte for et lokalt muslimsk opprør. Hari Singh ba nå om militærhjelp fra India. Som motytelse måtte han melde Kashmir inn i Den indiske union.

Med støtte fra Pakistan dannet muslimske ledere en regjering i det nordvestlige området, som ble kalt Azad Kashmir («Fritt Kashmir»). Indiske tropper stanset de muslimske opprørsstyrkene etter langvarige kamper. Ved FN-megling trådte våpenstillstand i kraft i januar 1949. Avtalen innbefattet at Kashmir skulle inndeles i henholdsvis en pakistansk- og en indisk-kontrollert del. UNMOGIP fikk i oppgave å overvåke våpenhvilelinjen som ble trukket opp. Begge land fortsatte å gjøre krav på hele Kashmir.

Konflikten har vedvart, og det ble utkjempet nye kriger i 1965 og 1971. En ny våpenhvile ble inngått 17. desember 1971.

Mandatet

UNMOGIP ble opprettet med forankring i det samme mandatet som lå til grunn for innsettingen av FN-kommisjonen UNCIP: Sikkerhetsrådets resolusjoner nr. 39 og 47 fra 1948. Da UNCIP ble avviklet i 1951, ble UNMOGIP videreført gjennom resolusjon 91 (1951). Mandatet ble videreført etter krigen i 1971, i hovedsak med de samme oppgaver.

Oppdraget

UNMOGIP har som hovedoppgave å overvåke at våpenhvilen etterleves. Observatørstyrken skal rapportere brudd, og kan også undersøke klager innmeldt fra partene. Fra starten hadde den også som oppgave å bistå UNCIP.

Historie

UNMOGIP har vært virksom siden 24. januar 1949, da de første observatørene ble satt inn. Da FN-kommisjonen UNCIP ble avviklet i 1951 ble observatørstyrken videreført.

Etter en avtale fra 1972, etter krigen i 1971, anså India at UNMOGIPs mandat ikke lenger var gyldig, fordi det var knyttet til våpenhvilelinjen fra 1949, mens det nå var etablert en ny kontrollinje. Dette synet ble ikke delt av Pakistan, og FN videreførte styrken. Siden da har holdningen til FNs generalsekretær vært at en avvikling av UNMOGIP må besluttet av Sikkerhetsrådet, noe dette ikke villet gjøre. Styrken er derfor videreført i tråd med de endringer som ble gjort som følge av krigen i 1971. Til tross for særlig Indias motstand, har begge land oppfylt sine forpliktelser om praktisk støtte til FN-styrken.

Operasjon

UNMOGIP opererer på begge sider av den 800 kilometer lange våpenhvile- og kontroll-linjen. Oppdraget består i å observere og rapportere, samt å undersøke påståtte brudd på våpenhvilen, for så å avlevere rapport til partene så vel som til FN. Oppdraget løses i utgangspunktet gjennom å bemanne poster og patruljere.

Fordi India siden 1972 har motsatt seg UNMOGIPs tilstedeværelse har landet siden da heller ikke innlevert noen klager, selv om det har vært en rekke tilfeller av sammenstøt mellom partene. Styrken aktivitet på den indisk-administrerte side av kontroll-linjen har siden 1972 derfor vært begrenset.

India og Pakistan bistår FN-styrken på respektiv side, blant annet med transport og sikkerhetsforanstaltninger.

Organisering

UNMOGIP er organisert med et hovedkvarter og et antall utestasjoner langs – og på begge sider av – våpenhvilelinjen. Hovedkvarteret veksler på å være på indisk og pakistansk siden; med et halvår hvert sted, i henholdsvis Srinagar (mai til oktober) og Islamabad (november til april). Når styrkens hovedkvarteret er ett sted, vil en operasjonsstab være det annet sted, som et framskutt hovedkvarter. Styrken har også et kontor i New Delhi. Den ledes av en Chief Military Observer.

Styrken har i hovedsak bestått av rundt hundre observatører, fra en rekke land.

Norges deltakelse

Norge deltok i UNMOGIP i to perioder; først fra 1949 til 1952, deretter fra 1957 til 1994. Dette var Norges første deltakelse i en fredsoperasjon ledet av FN. Forespørselen fra FN om å stille observatører ble mottatt i januar 1949. De to første offiserene fra Norge var på plass i operasjonsområdet i februar.

Norges samlede bidrag til UNMOGIP besto av i alt 153 observatører. Norge hadde to ganger styrkes sjef: Oberst Thor Johnsen (1982–1986) og oberst Alf Hammer (1986–1987).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg