Najader, i gresk mytologi kildenymfer; brukes i nyere tid iblant i betydningen havfruer.