Mikroklin, mineral, den vanligste feltspat i granitter og pegmatitter. Et viktig råstoff for fremstilling av porselen. Mikroklin er den trikline modifikasjon av kalifeltspat KAlSi3O8. Dannes ved lavere temperaturer enn ortoklas. Se feltspat.