Kalifeltspat, omfatter mineralene sanidin, ortoklas, mikroklin og adular, med kjemisk formel KAlSi3O8. Kalifeltspat som handelsvare vil som oftest si mikroklinperthitt. Se feltspat.