Helseforetak, samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF), opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002. Virksomheten til regionale helseforetak og helseforetak reguleres av helseforetaksloven av 2001. Denne loven ble fremmet for Stortinget av daværende helseminister, statsråd Tore Tønne (Ap) våren 2001 etter at Arbeiderpartiet bare få uker tidligere hadde gått inn for statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten. Forslaget fikk bred tilslutning i Stortinget, og etter regjeringsskiftet høsten 2001 overtok koalisjonsregjeringen med statsråd Dagfinn Høybråten (KrF) som helseminister ansvaret for gjennomføringen av omleggingen.

Det er staten gjennom Helse- og omsorgsdepartementet som står som eier av de regionale helseforetakene. Videre er det staten gjennom de regionale helseforetakene som eier helseforetakene. De regionale helseforetakene har et styre utpekt av departementet og helseforetakene har et styre utpekt av de regionale helseforetakene. Helseforetaksloven krever at både regionale helseforetak og helseforetak ledes av et styre og en daglig leder (administrerende direktør).

Loven gir Kongen anledning til å dele riket inn i så mange helseregioner som nødvendig. For hver helseregion skal det være et regionalt helseforetak. Ved iverksettingen av ordningen ble det etablert fem regionale helseforetak med geografisk ansvar tilsvarende de tidligere helseregionene, se helseregion. I 2007 ble to av de regionale helseforetakene slått sammen (Helse Sør og Helse Øst), slik at det nå er fire regionale helseforetak: Helse Nord RHF (Bodø), Helse Midt-Norge RHF (Stjørdal), Helse Vest RHF (Sandnes) og Helse Sør-Øst (Hamar).

Det er de regionale helseforetakene som selv fastsetter hvordan de ønsker å fordele tjenesteytingen mellom sine underliggende helseforetak. Organiseringen av disse og arbeidsdelingen mellom dem kan således endres på kort tid. Ved etableringen i 2002 var det 47 helseforetak i landet. Per 2007 var dette redusert til 31 helseforetak.

Økonomisk ansvar og arbeidsform for helseforetakene er definert i helseforetaksloven. På mange måter ligner helseforetakene på aksjeselskaper med den vesentlige forskjell at eier (staten) hefter ubegrenset for foretakets forpliktelser. Foretakene kan således ikke gå konkurs. Foretakene er egne rettssubjekter med egen handlingsevne, rettslig og økonomisk, og med arbeidsgiveransvar for sine ansatte. Et helseforetak kan bestå av flere institusjoner, sykehus og andre virksomheter, men hver av disse representerer ikke egen virksomhet etter helseforetaksloven.

De tjenestemessige forpliktelsene for foretakene fremkommer av helsetjenestelovgivningen og da særlig spesialisthelsetjenesteloven. Etter denne er det de regionale helseforetakene som skal sørge for at befolkningen får dekket sitt behov for spesialisthelsetjenester, mens de underliggende helseforetakene forutsettes å besørge tjenesteytingen i samsvar med kravene i lovgivningen og de rammer som settes av de regionale helseforetakene. De regionale helseforetakene og helseforetakene kan på avgrensede området inngå avtale med andre offentlige eller private utøvere om tjenesteyting.

Departementets muligheter til styring av de regionale helseforetakene ut over det som fremkommer gjennom krav i lovgivningen, ligger i det vesentlige i foretaksmøtet og de årlige styringsdokumentene som utarbeides med grunnlag i budsjettvedtak i Stortinget. Departementets formelle styringsmuligheter i forhold til de underliggende helseforetakene går gjennom de regionale helseforetakene.

Regionalt helseforetak Helseforetak
Helse Sør-Øst RHF 1 Aker universitetssykehusHF
Akershus universitetssykehusHF
Blefjell sykehus HF
Psykiatrien i Vestfold HF
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Ringerike sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset Asker og Bærum HF
Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Ullevål universitetssykehus HF
Helse Vest RHF Apoteka Vest HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Stavanger HF
Helse Midt-Norge RHF 2 Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helse Sunnmøre HF
St. Olavs Hospital HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Rusbehandling Midt-Norge HF
Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF
Helse Finnmark HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehusapoteket Nord HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

1 Eier også Sykehusapotekene ANS og Sykehuspartner (ikke-medisinsk fellesinitiativ).

2 Eier også Helse Midt-Norge IT og Helsebygg Midt-Norge

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.