Grønn logistikk er en samlebetegnelse for tiltak for å redusere utslipp og støy i forbindelse med logistikk (transport og varelevering). Eksempler på dette kan være bruk av nullutslipp-transportmidler, ombruk og gjenbruk av materialer og masser.

Grønn logistikk kan også omfatte smartere bylogistikk og mer bruk av pedalkraft i siste ledd av leveranser. Gode mobilitetsløsninger og virkemidler for å styre mobiliteten i ønsket retning er en del av løsningen. Det kan også omfatte parkeringsreguleringer, bompenger, krav til støy, strengere krav til boliger og kollektivtrafikk.

Organisasjonen Freight Electric Vehicles in Urban Europe arbeider med utslippsfri godstransport i europeiske byer. I Oslo er prosjektet «Bilfritt byliv» kommunens byutviklingsprosjekt for fortetting og utslippsfri transport.

Valg av leverandører, energikilder, lager og transportløsninger er viktig for både kostnader og bærekraftige løsninger. Fossilfri transport er også et økende krav fra transportkjøpere.

Grønn logistikk betyr en utvikling av nullutslipp. Ved hjelp av miljøregnskap kan transportører og transportkjøpere få data for sine utslipp avhengig av transportmiddel, lastbærer og transportarbeid.

Grønn logistikkompetanse er nødvendig for å lage bærekraftige løsninger. Rekrutteringen til bransjen er viktig for å få til riktig kompetanse til å utvikle en bærekraftig logistikk. Digitalisering er en del av svaret, men krever at også IT-kompetansen heves i alle ledd. Sporing av sendinger, lastbærere og transportmidler benyttes for å effektivisere logistikken. Raskere og riktigere datafangst bidrar til å redusere svinn og unødvendig håndtering av godset.

Strekkodemerking er den mest brukte metoden i dag for å spore godset. Strekkoder er basert på en identifiserbar kode på den enkelte vare og lastbærer. Koden er basert på en internasjonal standard. GPS (geografisk posisjoneringssystem) hjelper sjåføren til å finne raskeste og korteste vei til mottaker. RFID (Radio Frequency Identification) beskrives som mer intelligent merking av sendinger. I stedet for strekkoden legges data om sendingen i en mikrobrikke som gjør det mulig å lese informasjon om sendingen og legge inn oppdatert informasjon underveis. Brikken kan ha flere bruksområder, men har høyere kostnader enn strekkodemetoden.

Offentlig sektor

Nullutslipp er også et uttalt mål for det offentlige. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har vurdert forutsetninger for at offentlige anskaffelser kan fremme nullutslippstransport. Miljødirektoratet har sett på nullutslippsløsninger, klimagassutslipp og samfunnsøkonomiske vurderinger. Det offentlige kan gjennom sine innkjøp øke etterspørselen etter klimavennlige produkter og tjenester fra næringslivet, og de kan fremme innovasjon ved å etterspørre nye løsninger og teknologi.

Varetransport

Varetransport med nullutslippsvarebil kan gjennomføres i byer og tettsteder der ladeinfrastruktur er tilgjengelig. Innkjøpere kan stille minimumskrav til nullutslippsteknologi. For lastebiler, renovasjonsbiler og anleggsmaskiner er kostnadene betydelig høyere for nullutslippskjøretøy enn for kjøretøyer med forbrenningsmotor.

Bygg og anlegg

Innen bygg og anlegg, massetransport, håndverk- og servicetjenester og vareleveranser er det betydelige utslipp som kan reduseres ved hjelp av nullutslippskjøretøyer.

Returlogistikk

Grønn logistikk brukes også i beskrivelse av returlogistikk. Det betyr at alle produkter skal være tilrettelagt slik at de kan samles inn og gjenvinnes når de ikke lenger er til nytte. Produsenter gjør dette ved å bruke gjenvinnbare råvarer, følge internasjonale standarder for design og emballasje og sørge for tilgjengelig informasjon om alle slike forhold av opprinnelsesmerking. Transportørene kan redusere utslipp av CO 2, partikler og støy og overføre av gods fra vei til bane.

Sortering av avfall gjør gjenvinning av materialer mulig. Mange kommuner sorterer biologisk avfall (matrester), papir, glass og restavfall, og har miljøstasjoner der innbyggerne kan levere ulike former for spesialavfall og risikoavfall, for eksempel byggevarer, tre, metall, glass og plast. Returordningene via panteautomater for drikkevarer i flasker eller bokser er omfattende og har egne henteopplegg.

Kunnskap om alt fra det å redusere avfallsmengder, gjenbruk i stedet for bruk og kast, gjenvinning og energiutnyttelse vil gi utslag i miljøregnskapet.

Dokumentasjon av utslipp

Transportører kan dokumentere hvilke utslipp frakten av varene medfører og vise hvilken type kjøretøy pakken blir levert med, og dermed synliggjøre om man transporterer fossilfritt. Dette kan også dokumenteres med miljørapporter. Utslippene avhenger av hvilke energityper som benyttes. Energiformer med lave utslipp regnes elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen. Verdikjedene består av produksjon av kjøretøy, ulike energiteknologier (batteri, el-motorer og hydrogenteknologi), ladeinfrastruktur, drivstoff, bygging og drift av lade- og drivstoffinfrastruktur og alle tjenester tilknyttet virksomheten fra råvarer til sluttbruker.

Krav til leverandører, for eksempel produktets egnethet for gjenbruk, krav til sluttbehandling, økonomi i et livsløpsperspektiv, miljøskadelige stoffer, etiske spørsmål og andre indirekte effekter er en del av den grønne logistikken. Digitale verdikjeder med sporing i verdikjeden, databasert forbedringsarbeid  og grønne beslutninger, benyttes av større aktører.

Sertifisering

ISO 14001 er en internasjonal sertifiseringsordning med strenge miljøkrav. Miljøfyrtårn er en norsk sertifisering som er anerkjent av EU, og er et verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport som forbedrer miljøprestasjoner. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører anbudskonkurranser.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg