Offentlig anskaffelse, betegnelsen refererer til EØS-basert regelverk om kjøp av varer og tjenester til statsetater, kommuner og offentlig kontrollerte foretak.

Gjeldende lov er datert 16. juli 1999 nr. 69 med tilhørende departementale forskrifter, senest revidert (2006) i forbindelse med nye EU-direktiver i 2004.

Innkjøp skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet og skal skje forretningsmessig etter konkurranse og under iakttakelse av gjennomsiktighet og effektiv etterprøvbarhet.

Saksbehandlingen skal ivareta hensyn til ikkediskriminering og lik behandling av leverandører og tjenesteytere innbyrdes – og miljøhensyn skal vektlegges.

Hovedregelen er at kontrakter skal tildeles ved anbudskonkurranse, der bindende skriftlige tilbud sendes i lukket sending fra leverandørene innen tilbudsfristen.

Tildeling kan skje enten til lavest pris eller til den tilbyder som har det økonomisk mest fordelaktige tilbud, der det også er adgang til å vektlegge miljøhensyn.

Anskaffelsesmyndigheten kan ikke under prosessen fravike eller endre konkurransegrunnlagets dokumentasjon. Beslutningen om tildeling kunngjøres før avtaleslutning, dette for å sikre at forkastede eller avviste leverandører skal kunne klage og kreve prosessen stanset, korrigert eller reversert ved saksbehandlingsfeil. Dette må i tilfelle skje før avtale inngås med vinnerkandidaten.

Regelverket gir unntaksvis mulighet for såkalt forhandlet konkurranse. Ved særskilt komplekse kontrakter som datatjenester og hi tech-leveranser åpnes det for prosedyren «konkurranspreget dialog», der markedets løsningstilbud drøftes og sammenlignes i dialog med leverandørene enkeltvis før konkurransen avsluttes med anbudsrunde.

Regelverket åpner også for bruk av såkalte rammeavtaler, det vil si flerårige avtaler tildelt på vanlig måte, eventuelt med to eller flere leverandører som leverer etter «avrop».

Saksbehandlingsfeil i anskaffelsesprosessen kan uansett prosedyre bringes inn for domstol med krav om erstatning for spilt tid og spilte utgifter, altså «negativ kontraktsinteresse» eller inntektstap hvis det kan påvises at saksøker utvilsomt ville fått kontrakten dersom feilen ikke var begått, såkalt «positiv kontraktsinteresse».

Saksbehandlingen kan etter omstendighetene stanses før avtaleinngåelse. Dette skjer enten ved at anskaffelsesmyndigheten selv godtar at det er gjort feil som må rettes før endelig tildeling, eller der saksøker får medhold i begjæring for namsretten om midlertidig forføyning. I slikt tilfelle stilles prosessen i bero inntil det avsies endelig dom i saken.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) under Konkurransetilsynet behandler siden 2003 også etter begjæring anførsler om saksbehandlingsfeil og uriktig tildeling, men nemnda har bare rådgivende myndighet, og avgjør ikke rettsvirkningene av eventuelle anbudsfeil. Pr. juli 2014 har KOFA behandlet 2667 saker siden starten i 2003.

Tilsynsorgan på EØS-nivå er EFTAS overvåkningsorgan i Brussel (ESA).

En viktig rettskilde i anskaffelsessaker er EF-domstolens avgjørelser. Domstolene har behandlet og gitt retningslinjer for mange tolkningsspørsmål knyttet til de EU-direktiver som den norske regelverket er tuftet på.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.