Fenantren, kjemikalium som anvendes til fremstilling av fargestoffer, eksplosiver og i syntese av legemidler. Består av hvite, tavleformede krystaller med blå fluorescens og smeltepunkt 100 °C. Fenantren er isomert med antracen og er i likhet med dette et trisyklisk aromatisk hydrokarbon med formelen C14H10, men med de tre ringene plassert noe annerledes i forhold til hverandre. Kan utvinnes av steinkulltjære eller fremstilles syntetisk.