Suspensjon i arbeidsforhold foreligger hvor en arbeidstaker blir pålagt å fratre arbeidsforholdet mens saken undersøkes. Suspensjon er altså et midlertidig tiltak og medfører at arbeidstaker hverken har rett til å oppholde seg på arbeidsplassen eller til å utføre arbeidet. Under suspensjonstiden har arbeidstaker krav på løpende lønn.

Etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 15-13 (1) kan arbeidsgiver suspendere en arbeidstaker dersom det er grunn til å anta at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, altså at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jfr. aml § 15-14. Dessuten må virksomhetens behov tilsi at arbeidstakeren midlertidig må fratre arbeidet mens saken undersøkes. I seg selv er det altså ikke tilstrekkelig at det antas å foreligge grunnlag for avskjed.

Under suspensjonstiden skal det foretas en fortløpende vurdering av om vilkårene for suspensjon stadig er oppfylt. Suspensjon som varer lengre enn tre måneder må være begrunnet i forholdets særlige art. Så langt de passer, gjelder det samme krav til saksbehandling som ved oppsigelse. En suspensjonsbeslutning skal derfor drøftes med arbeidstaker før beslutningen treffes, og den skal meddeles skriftlig ved personlig overlevering eller rekommandert brev. Arbeidstaker skal også opplyses om forhandlingsrett og søksmålsrett med tilhørende frister, og om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt ved tvist. Virkningen av urettmessig suspensjon er ugyldighet med eventuell gjeninntreden i stillingen. Arbeidstaker kan også kreve erstatning, både for økonomisk tap og oppreisning (tort og svie).

Også etter tjenestemannsloven av 4. mars 1983 § 16 kan en tjenestemann midlertidig fjernes fra stillingen inntil det kan avgjøres om det er grunnlag for avskjed. Suspensjonen skal heves om vedtak om avskjed ikke er truffet innen 6 måneder. Inntil avskjedsvedtak foreligger, har den suspenderte krav på stillingens lønn. Påklages vedtaket har tjenestemannen rett til stillingens lønn inntil det er fattet vedtak i klagesaken. Det kan gjøres fradrag for inntekt av annet arbeid i suspensjonstiden. Tilsvarende kan «uavsettelige» embetsmenn suspenderes, dvs. embetsmenn som bare kan avskjediges ved dom før oppnådd aldersgrense. Straks etter suspensjon skal det reises sak for domstolene, jfr Grunnlovens § 22.

I foreningsforhold brukes betegnelsen suspensjon også hvor en tillitsvalgt midlertidig fratas sitt tillitsverv.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.