suspensjon (av arbeidsforhold)

Artikkelstart

Suspensjon i arbeidsforhold foreligger hvor en arbeidstaker blir pålagt å fratre midlertidig mens saken undersøkes. Suspensjon medfører at arbeidstakeren verken har rett til å oppholde seg på arbeidsplassen eller til å utføre arbeidet i suspensjonstiden, men han eller hun har krav på løpende lønn.

Faktaboks

Uttale
suspensjˈon
Etymologi

av latin suspendere

I foreningsforhold brukes betegnelsen suspensjon også hvor en tillitsvalgt midlertidig fratas sitt tillitsverv.

Suspensjon etter arbeidsmiljøloven

Etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 § 15-13 (1) kan arbeidsgiver suspendere en arbeidstaker dersom det er grunn til å anta at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, altså at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-14. Dessuten må virksomhetens behov tilsi at arbeidstakeren midlertidig må fratre arbeidet mens saken undersøkes. I seg selv er det altså ikke tilstrekkelig at det antas å foreligge grunnlag for avskjed.

Under suspensjonstiden skal det foretas en fortløpende vurdering av om vilkårene for suspensjon stadig er oppfylt. Suspensjon som varer lengre enn tre måneder må være begrunnet i forholdets særlige art. Så langt de passer, gjelder det samme krav til saksbehandling som ved oppsigelse. En suspensjonsbeslutning skal derfor drøftes med arbeidstaker før beslutningen treffes, og den skal meddeles skriftlig ved personlig overlevering eller rekommandert brev. Arbeidstaker skal også opplyses om forhandlingsrett og søksmålsrett med tilhørende frister, og om hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt ved tvist. Virkningen av urettmessig suspensjon er ugyldighet med eventuell gjeninntreden i stillingen. Arbeidstaker kan også kreve erstatning, både for økonomisk tap og oppreisning (tort og svie).

Suspensjon etter statsansatteloven

Etter statsansatteloven av 16. juni 2017 § 29 kan en arbeidstaker midlertidig fjernes fra stillingen inntil det kan avgjøres om det er grunnlag for avskjed. Vilkåret for å gå til suspensjon er at den statsansatte har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, og tjenestens eller virksomhetens behov tilsier det. Suspensjonen skal heves om vedtak om avskjed ikke er truffet innen 6 måneder. Inntil avskjedsvedtak foreligger, har den suspenderte krav på stillingens lønn. Blir vedtaket påklaget, har vedkommende rett til stillingens lønn inntil det er fattet vedtak i klagesaken. Det kan gjøres fradrag for inntekt av annet arbeid i suspensjonstiden.

"Uavsettelige" embetsmenn, det vil si embetsmenn som før oppnådd aldersgrense bare kan avskjediges ved dom, kan suspenderes. Straks etter suspensjonen skal det reises sak for domstolene, jamfør Grunnlovens § 22.

Suspensjon etter statsansatteloven er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg