Unam sanctam, navn på en bulle som ble utstedt 1302 av pave Bonifatius 8, og som har navn etter sine begynnelsesord ('Én hellig, katolsk og apostolisk kirke', et sitat fra den nikenske trosbekjennelse). I bullen hevdes det at all åndelig og verdslig autoritet er i pavens hånd, og at enhver menneskelig skapning må være underkastet paven for å bli frelst. Kravet svarte til de faktiske maktforhold i tidligere tider (se Innocens 3), men i mellomtiden var de økonomiske og politiske maktforhold i Europa, særlig i England og Frankrike, blitt vesentlig endret, og pavestolens moralske og religiøse autoritet var også så svekket at Filip 4 i Frankrike uten større risiko kunne gripe inn mot Bonifatius og flytte ham til Frankrike, hvor pavestolen kunne kontrolleres av kongen (pavens babylonske fangenskap).