Totalberedskapskommisjonen var et offentlig utvalg nedsatt av Regjeringen Støre i januar 2022 for å vurdere ulike sider ved den nasjonale beredskapen, og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, og sikre en best mulig samlet utnyttelse av de samlede beredskapsressursene. Kommisjonen avga sin rapport Nå er det alvor. Rustet for en usikker fremtid til Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i juni 2022. Kommisjonen ble ledet av tidligere forsvarssjef Harald Sunde.

Totalberedskapskommisjonen besto av 16 medlemmer, hovedsakelig fra beredskapsetater og -aktører, samt fra akademia, politikk, organisasjonsliv og næringsliv. Parallelt med arbeidet i Totalberedskapskommisjonen, arbeidet en regjeringsnedsatt forsvarskommisjon, ledet av statsforvalter Knut Storberget. Forsvarskommisjonen skulle primært se på sikkerhets- og forsvarsrelaterte utfordringer (statssikkerhet), og komme med anbefalinger for den videre utvikling av forsvarssektoren og totalforsvaret. Totalberedskapskommisjonen skulle se på ulike sider ved sivil beredskap (samfunnssikkerhet), og komme med anbefalinger om forbedret totalberedskap. De to kommisjonene samordnet sin virksomhet.

Totalberedskapskommisjonen ble i 2024 tildelt samfunnssikkerhetsprisen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for 2023, for å ha «levert en rapport som gir et godt grunnlag for å ruste Norge i møtet med en usikker fremtid».

Mandat

Regjeringens mandat til utvalget var vidtrekkende, og besto av elleve punkter. Et premiss for arbeidet var styrket samhandling og koordinering mellom beredskapsaktører fra offentlig, frivillig og privat sektor, for å utvikle best mulig beredskap og samtidig utnytte de samlede samfunnsressurser på en best mulig måte. Kommisjonen skulle derfor vurdere eksisterende beredskapssystemer så vel som gjeldende utfordringsbilde og framtidsutsikter, i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske kriser til krig.

Anbefalinger

Totalberedskapskommisjonen fremmet en rekke forslag på mange områder, sammenfattet i ti hovedanbefalinger. Den la vekt på alvoret i samfunnsutviklingen og beredskapssituasjonen, og tok til orde for sterkere satsing på et mer robust beredskapssystem kjennetegnet mest av alt ved samfunnsmessig motstandsdyktighet mot alle former for fare, i hele krisespekteret. Kommisjonen la særlig vekt på tillit i samfunnet og rettsstaten som fundament for befolkningens trygghet og sikkerhet.

Kommisjonen pekte på befolkningens motstandsdyktighet som den mest grunnleggende faktoren i beredskapen, med evne til å forberede seg på og håndtere hendelser både fysisk og psykisk. Dette forutsetter blant annet større kompetanse om beredskap i befolkningen, og på strategisk nivå i samfunnet og forvaltningen; nasjonalt, regionalt og lokalt. Kommisjonen foreslo at det blir utarbeidet en nasjonal sikkerhets- og beredskapsstrategi, og en langtidsplan for sivil beredskap forankret i denne, og samordnet med langtidsplanen for forsvarssektoren, og at det etableres en nasjonal situasjonsforståelse, ledelse og enhetlig rådsstruktur. Kommisjonen framholdt som særlig viktig å styrke den kommunale beredskapsevnen, og det tverrsektorielle samarbeidet, så vel som det nordiske beredskapssamarbeidet. Den anbefalte også å styrke den nasjonale forsyningssikkerheten, blant annet for matvarer og energi.

Bakgrunn

Utgangspunktet for at Totalberedskapskommisjonen ble satt ned, var en prosjektrapport fra LO-forbundene Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) og Norsk Tjenestemannslag (NTL Forsvar) i 2016: «Forsvar for trygghet. Totalberedskap mot trusler». Denne reiste flere av problemstillingene som ble lagt til grunn for kommisjonen, og som den ga anbefalinger på, herunder behovet for et samlet trusselbilde, samlet styring og samordning av ressurser.

Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet fremmet i 2017 forslag om å nedsette et offentlig utvalg – en totalberedskapskommisjon – for å gjennomgå Norges beredskap. Forslaget ble nedstemt i Stortinget under regjeringen Solberg. LO fastholdt behovet for en beredskapskommisjon, og etter regjeringsskiftet i 2021 ble Totalberedskapskommisjonen oppnevnt av regjeringen Støre.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg