De helliges samfunn, dobbelttydig uttrykk i den apostoliske trosbekjennelse: 1) Delaktighet i de hellige ting, dvs. sakramentene, eller 2) delaktighet i samfunn med de hellige. Siden reformasjonen er den siste tolkingen den vanlige. Det siktes enten til de troendes samfunn med de hellige i himmelen, helgenene, eller ordene tolkes i betydningen et samfunn av hellige om Kristi menighet på Jorden. Det siste er vanlig i luthersk teologi.