Havforskere, organisasjoner og ekspedisjoner

I videste forstand omfatter havforskning, eller oseanografi, all utforskning av havet, dets grenser og topografi (batymetri), dets levende og døde innhold, vannets kjemiske og fysiske egenskaper og prosesser. I norsk språkbruk skilles det ofte mellom oseanografi i snevrere forstand, fysisk oseanografi, som behandler havvannets fysiske karakter og dynamikk, kjemisk oseanografi, som behandler havvannets kjemi, og marin biologi som behandler havets plante- og dyreliv, deres livsbetingelser, fordeling og vekselvirkning. Hele artikkelen