I videste forstand omfatter havforskning, eller oseanografi, all utforskning av havet, dets grenser og topografi (batymetri), dets levende og døde innhold, vannets kjemiske og fysiske egenskaper og prosesser.I norsk språkbruk skilles det ofte mellom oseanografi i snevrere forstand, fysisk oseanografi, som behandler havvannets fysiske karakter og dynamikk, kjemisk oseanografi, som behandler havvannets kjemi, og marin biologi som behandler havets plante- og dyreliv, deres livsbetingelser, fordeling og vekselvirkning. Hele artikkelen