Fotosyntese

I fotosyntesen hos primærprodusentene planter, alger, planteplankton og blågrønnbakterier blir energi fra lys fanget opp av grønnfarget klorofyll, og sammen med mineralnæring brukt til å omdanne de enkle uorganiske stoffene karbondioksid (CO2) og vann til kjemisk energi og komplekse organiske molekyler. CO2-fangsten i oksygenproduserende fotosyntese i Jordens økosystemer på land og i vann lager energirik biomasse som inneholder alle de stoffene som de ikke-fotosyntetiserende heterotrofe organismene er helt avhengig av. Hele artikkelen