Organisasjoner i landbruket

Som jordbruksland er Norge sterkt preget av geografisk beliggenhet og naturforholdene. Det er forholdsvis små sammenhengende områder som egner seg for jordbruksproduksjon. Av hele landarealet er knapt tre prosent jordbruksareal, 70 prosent er uproduktive områder og 20 prosent er produktiv skogsmark. Forholdene for jordbruksdrift varierer betydelig mellom landsdelene, ikke minst lengden på vekstsesongen. Hele artikkelen