Landbrukets utviklingsfond, opprettet ved stortingsvedtak 1970 om å slå sammen Fondet til driftsbygninger i jordbruket, Rasjonaliseringsfondet for jordbruket og Utjevningsfondet for salg av statens eiendommer. Formålet er å støtte tiltak som fremmer landbruksnæringen i samsvar med formålsparagrafen i jordloven og skogbruksloven. Disponeres av Landbruks- og matdepartementet. Rammene for tildeling fastsettes i jordbruksavtalen og statsbudsjettet. Kapital per 31. des. 2003: 2,4 mrd. kr.