Landbruksselskap er organisasjonar til framhjelp av landbruket. Tidlegare hadde dei forvaltningsansvar for offentlege tiltak innan jordbruk og hagebruk.

Styret for fylka sine landbruksselskap fungerte tidlegare òg som fylkeslandbruksstyre i saker som høyrde under jordlova. Medlemmene blei dels utnemnde av offentlege styresmakter, dels valde av landbruksorganisasjonane. Kontoret til landbruksselskapet var sekretariat for fylkeslandbruksstyret.

Oppgåvene som landbruksselskapa hadde i forvaltninga av landbrukspolitikken på fylkesnivå, er no overførte til landbruksavdelinga hos fylkesmannen og til det politisk valde fylkeslandbruksstyret.

Historikk

Historia til landbruksselskapa går tilbake til dei private landshushaldsselskapa som blei stifta i Noreg frå andre halvdel av 1700-talet med føremål å fremje landbruket. Det danske landhusholdningsselskab frå 1769 arbeidde òg i Noreg og blei førebilete for dei første norske selskapa. Det første norske blei stifta på Sunnmøre i 1773, og etter kvart blei det oppretta selskap i dei fleste fylka.

Det var byborgarar, embetsmenn og proprietærar som stod i spissen for selskapa, og selskapa arbeidde for å premiere god drift, skaffe gode avlsdyr og nye planteslag, gi ut skrifter og så bortetter.

Frå 1809 blei Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter kvart ein sentralorganisasjon for landshushaldsselskapa. Frå 1860-åra byrja styresmaktene å løyve pengar til landbruket gjennom selskapa, som etter kvart blei offentlege forvaltningsorgan.

I 1920 blei selskapa omorganiserte og fekk namnet landbruksselskap.

I 1993 blei den organisatoriske tilknytinga for landbruksforvaltninga i fylka endra. Fylkeslandbrukskontora blei lagde inn under fylkesmannen som ei fagavdeling for landbruk (FMLA), medan landbrukskontora blei overførte til kommunane med verknad frå 1. januar 1994. Etter dette fekk landbruksselskapa ei ny rolle som ideelle stiftingar der føremålet er å forvalte kapitalen i fonda til selskapa til framhjelp av landbruket i fylket.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg