Viborg, selveiende institusjon som med statsstøtte medvirker til å gjøre udyrkede hedearealer produktive ved vanning, skog- og leplantninger, nydyrking og ved drenering og tørrlegging. Stiftet 1866 på initiativ av ingeniørkaptein og veibygger Enrico Mylius Dalgas. Hedeoppdyrking og bureising er drevet vesentlig gjennom datterselskapet Hedebruget. Med støtte i en «landvindingslov» er siden 1940 innvunnet til dyrking store arealer ved inndemming og tørrlegging langs elver, innsjøer og fjorder.