Suverenitetshevdelse, tiltak som en stat tar for å beskytte og opprettholde kontrollen over sine grenser og sitt land- og sjøterritorium. I norsk sammenheng er det fremst Forsvaret som har disse oppgavene i praksis (Hæren, Sjøforsvaret og Kystvakten, Luftforsvaret), men også politiet og tollvesenet. I den politiske styringen av suverenitetshevdelsen medvirker også Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, foruten Forsvarsdepartementet.