Lov om endring av juridisk kjønn er en norsk lov som regulerer endring av juridisk kjønn. Det er en kortfattet lov som definerer hva juridisk kjønn er, hvordan juridisk kjønn kan endres, og hvilke rettslige konsekvenser endring av juridisk kjønn har.

Faktaboks

Fullt navn
Lov om endring av juridisk kjønn
Kortnavn
Lov om endring av juridisk kjønn
Trådt i kraft
01.07.2016
Lovdata-ID
NL/lov/2016-06-17-46

Loven trådte i kraft 1. juli 2016, og før dette var ikke endring av juridisk kjønn lovregulert. Før 2016 var det kun mulig å endre juridisk kjønn for personer som var diagnostisert som transseksuelle, og som fullførte kjønnsbekreftende behandlingRikshospitalet i Oslo. Kjønnsbekreftende behandling på Rikshospitalet innebar da blant annet sterilisering.

I 2014 ble det satt ned et utvalg for å utrede mulighetene for å endre juridisk kjønn uten krav om sterilisering. Utvalget vurderte flere ulike modeller, deriblant den såkalte «erklæringsmodellen», som går ut på at den enkelte selv skal kunne erklære hvilket juridisk kjønn vedkommende ønsker å være registrert med i Folkeregisteret. Lov om endring av juridisk kjønn bygger på erklæringsmodellen. Den enkelte kan selv endre juridisk kjønn, uten krav om sterilisering eller øvrige krav.

Lovens innhold

Juridisk kjønn

Loven definerer juridisk kjønn som «det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret». Juridisk kjønn er delt opp i to kjønnsmarkører, kvinne og mann.

Juridisk kjønn blir registrert ved fødsel, eller eventuelt senere for utlendinger som bosetter seg i Norge. Det er ikke lovregulert hvilke kriterier som skal legges til grunn når juridisk kjønn skal fastsettes ved fødsel. Det følger kun av folkeregisterloven at juridisk kjønn skal registreres. I praksis blir juridisk kjønn registrert basert på en utseendemessig inspeksjon av barnet. Det kjønnet man blir registrert med ved fødsel kalles «fødselskjønn».

Endring av juridisk kjønn

Det følger av loven at den som «opplever å tilhøre det andre kjønnet», kan endre juridisk kjønn, slik at juridisk kjønn samsvarer med egen kjønnsidentitet. Juridisk kjønn kan endres av den enkelte fra fylte 16 år. Juridisk kjønn endres ved å sende inn en søknad på Skatteetatens nettsider. Skatteetaten sender deretter et brev i posten med informasjon om hva endring av juridisk kjønn innebærer. I brevet ligger det en svarslipp som søkeren må fylle ut og sende i retur til Skatteetaten. Juridisk kjønn vil deretter bli endret.

Juridisk kjønn kan endres så mange ganger man selv ønsker. Det tar imidlertid noe tid å endre juridisk kjønn, og det kan ta en stund å få utstedt nytt pass, nytt ID-kort og nye utgaver av alle øvrige dokumenter der juridisk kjønn fremkommer. Juridisk kjønn fremkommer av fødselsnummeret som består av elleve sifre. De seks første sifrene viser fødselsdatoen. De tre neste sifrene kalles individnummeret, hvor det tredje nummeret viser til kjønn. Et partall indikerer kvinne, og et oddetall indikerer mann. De to siste sifrene i fødselsnummeret er kontrollsifre. Fordi fødselsnummeret er kjønnsspesifikt, vil også fødselsnummeret måtte endres når man endrer juridisk kjønn.

Endring av juridisk kjønn for barn

For barn under 16 år gjelder egne regler. Barn som har fylt 6 år kan frem til de har fylt 16 år kun endre juridisk kjønn med samtykke fra sine foresatte. Dersom de foresatte er uenige, og kun en av dem samtykker til endring av juridisk kjønn, vil søknaden bli behandlet av Statsforvalteren i Oslo og Akershus. Statsforvalteren i Oslo og Akershus har ansvaret for alle søknader, fra hele landet. Statsforvalteren vurderer søknadene med utgangspunkt i barnets beste.

For barn som ikke har fylt seks år, er det ikke mulig å endre juridisk kjønn, med unntak av barn som er født med «usikker somatisk kjønnsutvikling». Usikker somatisk kjønnsutvikling er en samlebetegnelse som henviser til en rekke ulike medisinske diagnoser, også betegnet som «intersex» på engelsk eller «interkjønn» på norsk. Eksempler på slike diagnoser er Turners syndrom og Klinefelters syndrom. For å endre juridisk kjønn må det fremlegges dokumentasjon fra helsepersonell.

Rettslige konsekvenser

Juridisk kjønn skal legges til grunn i alle lover og forskrifter der kjønn er regulert, med unntak av reglene om etablering av foreldreskap i barnelova. Dette innebærer for eksempel at juridisk kjønn legges til grunn ved anvendelse av reglene om kjønnsbalanse i offentlige utvalg og i styrene i allmennaksjeselskaper.

Den rettslige konsekvensen av å endre juridisk kjønn er at det nye juridiske kjønnet skal legges til grunn i alle lover og forskrifter der kjønn er regulert, deriblant for eksempel reglene om kjønnsbalanse. Rettighetene og pliktene som følger av foreldreskap blir ikke endret av å endre juridisk kjønn. Den som føder barnet er definert som mor ifølge barnelova, uavhengig av om vedkommende er registrert som kvinne eller mann i Folkeregisteret. Det nye juridiske kjønnet vil bli registrert i Folkeregisteret, og det nye juridiske kjønnet vil bli lagt til grunn ved utstedelse av nytt pass og ID-kort. Endring av juridisk kjønn medfører også at vedkommende får et nytt fødselsnummer, ettersom fødselsnummersystemet er kjønnsspesifikt.

Juridisk kjønn regulerer kun områder som er enten lov- eller forskriftsregulert. Det er flere områder som ikke er regulert av lov eller forskrift. Dette gjelder for eksempel bruk av kjønnsdelte garderober og toaletter. Bruken av kjønnsdelte toaletter og garderober følger av praksis og folkeskikk. Plassering av innsatte i enten kvinne- eller mannsfengsler er heller ikke regulert i lov eller forskrift. Kriminalomsorgen har laget egne retningslinjer for plassering av innsatte. Fra retningslinjene følger det at juridisk kjønn som hovedregel skal legges til grunn, men det kan gjøres skjønnsmessige unntak.

Endring av juridisk kjønn gir ikke i seg selv rett til kjønnsbekreftende behandling. Tilgang til kjønnsbekreftende behandling gis basert på en medisinskfaglig vurdering.

Historikk

Før 2016 var det kun mulig å endre juridisk kjønn ved å gjennomføre kjønnsbekreftende behandling på Rikshospitalet. Endring av juridisk kjønn var ikke regulert i lov eller forskrift. Det fulgte imidlertid av etablert praksis at Skatteetaten endret juridisk kjønn etter anmodning fra Rikshospitalet. Konsekvensen av å endre juridisk kjønn var i praksis den samme den gang som nå. Juridisk kjønn ble lagt til grunn i pass og alle øvrige dokumenter som ble utstedt med juridisk kjønn.

I 2010 kom Europarådets ministerkomité med en anbefaling om å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn. Europarådet er en internasjonal organisasjon med 46 medlemmer, som også Norge er medlem av. En av hovedoppgavene til Europarådet er å styrke menneskerettighetene som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

I anbefalingen kritiserte Europarådets ministerkomité steriliseringskravet for å endre juridisk kjønn, som Norge på den tiden praktiserte sammen med en rekke andre medlemsland. Som følge av anbefalingen begynte flere medlemsland å utrede alternativer til steriliseringskravet. I Norge ble det i 2014 satt ned et ekspertutvalg som anbefalte en modell kalt «erklæringsmodellen». Modellen går ut på at den enkelte selv skal få bestemme hvilket juridisk kjønn vedkommende ønsker å være registrert med.

Grunnen til at den enkelte selv skal få avgjøre juridisk kjønn, er hensynet til privatlivet. Retten til privatliv er en menneskerettighet, som blant annet innebærer at myndighetene ikke uten grunn kan blande seg inn privatlivet til den enkelte. Når det gjelder juridisk kjønn innebærer retten til privatliv at myndighetene ikke uten grunn kan tvinge noen til å være registrert med et juridisk kjønn som de selv ikke ønsker. Myndighetene kan heller ikke stille inngripende krav for å endre juridisk kjønn, slik som for eksempel et krav om å sterilisere seg. Lov om endring av juridisk kjønn kom derfor i stand for å sikre at norske myndigheter respekterer retten til privatliv etter artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven § 102.

Utvalget som ble satt ned i 2014 vurderte også om det bør innføres flere kjønnskategorier enn mann og kvinne. Formålet er å gi en mulighet for de som verken ønsker å være registrert som kvinne eller mann i Folkeregisteret. Utvalget anbefalte at dette ble nærmere utredet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utredet mulighetene for å innføre en tredje juridisk kjønnskategori. Utredningen ble publisert i juni 2023. Utredningen foreslår flere ulike løsninger, deriblant at det skal bli mulig å registrere seg i Folkeregisteret med en tredje kjønnskategori kalt «ikke-binær». Kategorien vil komme til syne i passet som en «X». En tredje kjønnskategori vil ikke i seg selv ha noen rettslige konsekvenser i andre lover eller forskrifter. Bufdir anbefaler imidlertid at kjønnsspesifikk terminologi i lover og forskrifter blir gjennomgått for å legge til rette for en tredje juridisk kjønnskategori. Dette innebærer i praksis å gjøre lovene eller forskriftene kjønnsnøytrale der dette er hensiktsmessig. Bufdir anbefaler imidlertid ikke å endre kjønnsspesifikke rettigheter som er innført med hensyn til likestilling mellom kvinner og menn, slik som for eksempel reglene om kjønnsbalanse i offentlige utvalg og styrer.

En tredje juridisk kjønnskategori vil ikke bli fullt innført før tidligst i 2032. Dette skyldes at fødselsnummersystemet er kjønnsspesifikt og binært. Et nytt fødselsnummersystem er planlagt innført i 2032, og i den forbindelse vil det også kunne bli mulig å innføre en tredje juridisk kjønnskategori. I mellomtiden, frem til 2032, kan det bli mulig å få utstedt pass med kjønnsmarkør «X». Foreløpig er ikke dette innført. Juridisk kjønn er fortsatt binært, og det er kun mulig å få utstedt pass som indikerer enten «kvinne» eller «mann».

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

—

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg