Kriging, metode for interpolasjon, oppkalt etter den sørafrikanske gruveingeniøren Danie G. Krige, som utviklet metoden i begynnelsen av 1950-årene. Interpolert verdi beregnes som et veiet middel av verdiene i omkringliggende punkter (målepunkter). Vektene varierer med avstanden mellom punktene og beregnes fra korrelasjonen mellom gitte/målte verdier i punktene. Nærliggende observasjoner er vanligvis sterkere korrelert enn fjerntliggende observasjoner. Ved normalfordelte målinger og korrekt korrelasjon gir kriging en optimal løsning på interpolasjonsproblemet i betydningen minimum varians. En god egenskap for metoden er at grupper av tettliggende målepunkter ikke blir overrepresentert i interpolasjonen. Den største utfordringen er å skaffe gode verdier for korrelasjonen, spesielt i områder med sparsomt antall målepunkter. Se også kollokasjon.