Metode for kombinert estimering, prediksjon og filtrering i et datasett. Ved estimeringen tilpasses et sett av parametre, i det enkleste tilfelle et middeltall av måleverdier. Det øvrige feltet behandles statistisk som en korrelert komponent (kalt signal) og et restfelt (kalt støy). Beregningen baseres på varians og kovarians i materialet Metoden brukes både til estimering av funksjoner, interpolasjon, ekstrapolasjon og filtrering (avspalting av støy). Ved normalfordelte data og korrekte varianser og kovarianser gir kollokasjon optimale resultater både for parametre og signaler i betydningen minimum varians. Den største utfordringen ved metoden er å skaffe gode verdier for kovariansen. Se også kriging. Der begge metoder lar seg anvende korrekt, blir resultatet av både kollokasjon og kriging det samme.