I nyere tid blir ordet brukt om skole for høyere utdanning. Via Tyskland ble begrepet i Norge innført ved skoleloven av 1869 som betegnelse for skoler som førte frem til examen artium. Betegnelsen ble fastholdt i lovene av 1896, 1935 (om høyere allmennskoler) og 1964 (om realskoler og gymnas). Ved gjennomføringen av lov av 21. juni 1974 om videregående opplæring forsvant betegnelsen gymnas fra lovverket, og de tidligere gymnas ble omgjort til studieretning for allmenne fag i den videregående skolen. Etter reformen av videregående opplæring i 2006 blir studieretningen kalt utdanningsprogram for studiespesialisering. Se videregående opplæring.