gjenopptakelseskommisjonen

Artikkelstart

Gjenopptakelseskommisjonen er et selvstendig organ som vurderer og avgjør om en straffesak som er rettskraftig avgjort av domstolene skal behandles på nytt av retten.

Faktaboks

Også kjent som
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Gjenopptagelseskommisjonen skal bidra til større rettssikkerhet i Norge. Tidligere var det domstolen som hadde avsagt dommen som avgjorde om en sak skulle gjenopptas. Kommisjonen er bredt sammensatt, uavhengig og skal sikre en objektiv vurdering av om saken skal tas opp igjen.

Kommisjonen startet sitt arbeid 1. januar 2004 med Janne Kristiansen som kommisjonsleder. Hun overlot rollen i 2009 til Helen Sæter, som fra 1. april 2017 ble erstattet av Siv Hallgren.

Oppnevning og sammensetning

Kommisjonen skal ha fem faste medlemmer og tre varamedlemmer som tiltrer ved forfall. Kommisjonens leder, nestleder, ett annet fast medlem og to av varamedlemmene skal ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Kommisjonen har siden opprettelsen også hatt medlemmer med bakgrunn fra psykologi eller psykiatri.

Kommisjonens leder utnevnes av Kongen i statsråd for en periode på syv år uten adgang til gjenutnevning. Kommisjonens øvrige medlemmer og varamedlemmer oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på tre år med adgang til én gjenoppnevning.

Vilkår for gjenåpning

Gjenopptakelseskommisjonen skal avgjøre med endelig virkning om den dømte skal få saken sin behandlet på nytt, eller om påtalemyndigheten skal få prøve en frifinnende dom på nytt. Om vilkårene for dette, se gjenåpning. Kommisjonen har både rett og plikt til selv å utrede saker som forelegges for den. Kommisjonens vedtak regnes som forvaltningsavgjørelser, og kan bringes inn for de ordinære domstoler til legalitetskontroll. Domstolene kan imidlertid ikke overprøve kommisjonens skjønnsmessige vurdering av om en sak skal tillates behandlet på nytt.

Historikk

Stortinget ba i 1995 regjeringen om å oppnevne et utvalg som skulle granske og vurdere politiets og påtalemyndighetens behandling av straffesaken mot Per Kristian Liland, som var blitt uriktig domfelt for dobbeltdrap og hadde sonet en lengre fengselsstraff. Utvalget skulle også granske de sakkyndiges arbeid, og vurdere om prosessreglene fungerte tilfredsstillende, eller om det var behov for å gjøre endringer. En del av bakgrunnen for opprettelsen av kommisjonen finnes dermed i NOU 1996:15 Liland-saken. Departementet la frem oppfølgingen av utredningen for Stortinget i Odelstingsproposisjon nr. 70 (2000–2001) og de nye reglene om gjenopptakelse som er inntatt i straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 kapittel 27 ble vedtatt ved lov av 15. juni 2001 nr. 63.

Kommisjonen ble opprettet 1. september 2003 og startet sitt arbeid 1. januar 2004.

Statistikk

I 2016 behandlet kommisjonen 162 begjæringer om gjenåpning. Av disse ble elleve besluttet gjenåpnet. Seks ble gjenåpnet på grunnlag av etterfølgende tvil om den domfeltes tilregnelighet, tre ble gjenåpnet grunnet nye bevis – herunder en tidligere frifinnende drapsdom – mens to ble gjenåpnet grunnet saksbehandlingsfeil i form av inhabilitet ved opprinnelig domfellelse.

Ledere av kommisjonen

Periode Leder
2004–2009 Janne Kristiansen
2009–2017 Helen Sæter
2017– Siv Hallgren

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg