Forskningsmetoder er framgangsmåter som benyttes i vitenskapelig forskning. I samfunnsvitenskap utgjør forskningsmetodene de systematiske og planmessige framgangsmåtene som brukes for å etablere pålitelig kunnskap og holdbare teorier om mennesker i ulike samfunn. Forskningsmetoder omfatter dels prinsipper og regler for teoretisk drøfting og argumentasjon, dels prosedyrer og teknikker for opplegg og gjennomføring av empiriske undersøkelser.

Teoretisk drøfting og argumentasjon

Systematiske metoder for teoretisk drøfting og argumentasjon bygger på generelle prinsipper for logikk og språkbruk:

  • Presisjon i begrepsbruk og språklige formuleringer, med bruk av den vanlige terminologien i det aktuelle faget, definisjoner av de sentrale begrepene, samt entydig formulerte resonnementer om disse begrepene og sammenhengene mellom dem.
  • Gyldighet i argumentasjonen, med vekt på holdbare premisser og logisk sammenheng mellom disse premissene og implikasjonene eller slutningene som argumentasjonen leder fram til.
  • Fullstendighet i argumentasjonen, med betraktning og vurdering av alle relevante momenter.

Empiriske undersøkelser

Det finnes en rekke systematiske metoder for opplegg og gjennomføring av empiriske undersøkelser, basert på innsamling og analyse av data om de samfunnsforholdene som skal undersøkes. Dette dreier seg om prinsipper og retningslinjer, prosedyrer og teknikker for problemformulering, utvelging av enheter og informasjonstyper, utforming av undersøkelsesopplegg, datainnsamling, dataanalyse og tolkning av analyseresultater.

Hvilke metoder som brukes i en konkret undersøkelse, vil avhenge av blant annet hva slags samfunnsforhold som skal undersøkes, og hva problemstillingen for undersøkelsen er. Avhengig av hva slags data undersøkelsen baseres på, skiller vi mellom kvalitativ og kvantitativ metode.

De viktigste metodene for innsamling av kvalitative data er deltakende observasjon, ustrukturerte intervjuer og kvalitativ innholdsanalyse. Viktige metoder for innsamling av kvantitative data er strukturert observasjon, strukturert utspørring (survey) og kvantitativ innholdsanalyse.

Metoder for analyse av kvalitative data omfatter blant annet systematisk koding av datamaterialet og bruk av figurer og matriser for å finne typiske og generelle mønstre. Kvalitativ analyse kan også innebære at teksten ordnes eller systematiseres i form av fortellinger (narrativ analyse) eller diskurser (diskursanalyse).

Kvantitative data analyseres ved hjelp av statistiske metoder og omfatter for eksempel tabellanalyse, korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyse.

Samfunnsvitenskapelige undersøkelser kan også baseres på kombinasjoner av kvalitative og kvantitative data. Dette kalles metodetriangulering (mixed methods).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg