Voksenopplæringen i Forsvaret, institusjon opprettet ved stortingsvedtak 25. juni 1955 under navn av Sivilopplæringen i Forsvaret, navneendring 1977. Omfatter fjernundervisning, skole- og kursvirksomhet, samfunnsorientering og yrkes- og studieveiledning for vernepliktige og all sivil etterutdanning for sivile og befal. En del av undervisningen for de vernepliktige gjennomføres i den daglige tjeneste, mens hovedtyngden av skole og kursvirksomheten foregår i fritiden. Voksenopplæringen i Forsvaret ledes fra Forsvarets skolesenter på Akershus festning, Oslo. Ved de større avdelinger ledes virksomheten normalt av sivilt ansatte rektorer, ved de mindre avdelinger av voksenopplæringskontakter.