Hans Birch Dahlerup, baron, dansk sjøoffiser. Antatt som kadett i 1802, kontreadmiral 1849. Var med i kampen ved Sjællands Odde 1808, tjenstegjorde deretter en tid i Norge og deltok i kamp mot britiske marinefartøyer. Trådte 1849 i østerriksk tjeneste, ble utnevnt til viseadmiral, feltmarskalk-løytnant og sjef for marinen. Deltok samme år i erobringen av Venezia. I 1851 kom han tilbake til Danmark, hvor han tok avskjed, bitter over ikke å bli satt i tjeneste igjen. Igjen i østerriksk tjeneste 1861–64 som marinerådgiver. Hans sønnesønn Joost Dahlerup utgav hans biografi, Mit Livs Begivenheder (4 bd., 1908–12).